ช.การช่าง-ซิโนไทยฯ ผงาด ปิดดีลแห่งปีสร้างทางคู่ 5 หมื่นล้าน

ช.การช่าง รถไฟทางคู่

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับโครงการรถไฟทางคู่ ล่าสุด “ร.ฟ.ท.-การรถไฟแห่งประเทศไทย” ลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการรถไฟสายใหม่ 2 เส้นทาง ประกอบด้วย 1.สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ กับ 2.สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม บนสำนักงานใหญ่ ร.ฟ.ท.ชั้นสอง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา

เจ้าของโครงการโดย “นิรุฒ มณีพันธ์” ผู้ว่าการ ร.ฟ.ท. ได้ร่วมลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างทางรถไฟ 2 เส้นทางดังกล่าวกับผู้รับจ้างรวมทั้งสิ้น 5 สัญญา วงเงินกว่า 128,236 ล้านบาท เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบการขนส่งทางรางของประเทศ โดยดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบข้อบังคับในการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact) อย่างครบถ้วน

เด่นชัย-เชียงของ 3 สัญญา

รายละเอียดโครงการก่อสร้างทางรถไฟ “สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ” มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างทางรถไฟระยะทาง 323 กิโลเมตร วงเงินรวมทั้งสิ้น 72,921 ล้านบาท ใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Bidding ตามระเบียบข้อบังคับของการรถไฟฯ และระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี 2560 ของกระทรวงการคลัง

ตลอดจนมีการลงนามข้อตกลงคุณธรรม (integrity pact) ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ระหว่างการรถไฟฯ ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ ผู้ประกอบการ และผู้สังเกตการณ์ มีรายละเอียดจ้างก่อสร้าง 3 สัญญา ประกอบด้วย

“สัญญาที่ 1 เด่นชัย-งาว” กิจการร่วมค้า “ไอทีดี-เนาวรัตน์” ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับเหมา วงเงินทั้งสิ้น 26,560 ล้านบาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว เนื้องานประกอบด้วยงานก่อสร้างทางรถไฟระดับพื้นดินและทางรถไฟยกระดับ ระยะทาง 103 กิโลเมตร มี 5 สถานี ป้ายหยุดรถ 2 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 2 แห่ง งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

“สัญญาที่ 2 งาว-เชียงราย” กิจการร่วมค้า “ซีเคเอสที-ดีซี2” ประกอบด้วย ช.การช่าง, ซิโน-ไทยฯ และบริษัท บุรีรัมย์พนาสิทธิ์ จำกัด เป็นผู้รับเหมา วงเงิน
ทั้งสิ้น 26,890 ล้านบาท เนื้องานก่อสร้างทางรถไฟระยะทาง 132 กิโลเมตร มี 4 สถานี ป้ายหยุดรถ 8 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 1 แห่ง งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

“สัญญาที่ 3 เชียงราย-เชียงของ” กิจการร่วมค้า “ซีเคเอสที-ดีซี 3” ประกอบด้วย ช.การช่าง, ซิโน-ไทยฯ และบริษัท เชียงใหม่คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้รับเหมา วงเงินทั้งสิ้น 19,385 ล้านบาท เนื้องานประกอบด้วย งานก่อสร้างทางรถไฟ 87 กิโลเมตร มี 3 สถานี ป้ายหยุดรถ 3 แห่ง อุโมงค์รถไฟ 1 แห่ง งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมบ้านไผ่-นครพนม 2 สัญญา

ส่วนโครงการก่อสร้างทางรถไฟ “สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม” มีมติ ครม.อนุมัติเมื่อ 28 พฤษภาคม 2562 เป็นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใหม่ ผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด “ขอนแก่น-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-ยโสธร-มุกดาหาร-นครพนม” ระยะทางรวม 355 กิโลเมตร วงเงิน 66,848.33 ล้านบาท

ซึ่งการรถไฟฯจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบข้อบังคับของการรถไฟฯ และกรมบัญชีกลางอย่างครบถ้วนเช่นกัน มีรายละเอียดการลงนามสัญญาจ้างก่อสร้าง 2 สัญญา ประกอบด้วย

“สัญญาที่ 1 บ้านไผ่-หนองพอก” กิจการร่วมค้า “เอเอส-ช.ทวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์” ประกอบด้วย บริษัท เอ.เอส. แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1964) จำกัด, บริษัท ช.ทวีก่อสร้าง จำกัด, บริษัท กิจการร่วมค้า ทีบีทีซี จำกัด, บริษัท เสริมสงวนก่อสร้าง จำกัด และบริษัท เค.เอส.ร่วมค้า จำกัด เป็นผู้รับเหมา วงเงิน 27,095 ล้านบาท เนื้องานก่อสร้างทางรถไฟ 180 กิโลเมตร มี 10 สถานี งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

“สัญญาที่ 2 หนองพอก-สะพานมิตรภาพ 3” กิจการร่วมค้า “ยูนิค” ประกอบด้วย บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท พี.ซีอีที จำกัด, บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัท วัชรขจร จำกัด เป็นผู้รับเหมา วงเงิน 28,306 ล้านบาท เนื้องานก่อสร้างทางรถไฟ 175 กิโลเมตร มี 9 สถานี งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

“รถไฟสายใหม่ 2 เส้นทาง ทั้งเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และบ้านไผ่-นครพนม ถือเป็นเส้นทางสำคัญช่วยพัฒนาศักยภาพระบบการขนส่งทางรางของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน สามารถรองรับการขยายตัวของการค้าชายแดนและผ่านแดน เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทยปี 2558-2565”

ช.การช่างควงซิโน-ไทยฯปิดดีล

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

ในนามกิจการร่วมค้า CKST -DC2 และ CKST-DC3 เซ็นสัญญาก่อสร้างรถไฟทางคู่ เชียงราย-เชียงของ จำนวน 2 สัญญา มูลค่ารวม 5 หมื่นล้านบาท

จากวงเงินรวม 72,920 ล้านบาท มีจุดเริ่มต้นจากสถานีเด่นชัย จ.แพร่ มุ่งหน้าขึ้นเหนือผ่าน จ.ลำปาง จ.พะเยา สิ้นสุดที่บริเวณด่านพรมแดนเชียงของ จ.เชียงราย แบ่งออกเป็น 3 สัญญา

โดยกิจการร่วมค้า CKST-DC2 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ระยะทาง 132 กิโลเมตร ด้วยราคา 26,900 ล้านบาท และกิจการร่วมค่า CKST-DC3 เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดในสัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ระยะทาง 87 กิโลเมตร ด้วยราคา 19,390 ล้านบาท


คาดว่าใช้เวลาก่อสร้าง 6 ปี มีกำหนดแล้วเสร็จงปลายปี 2570 โดยรถไฟทางคู่ เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ เป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่เปิดพื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือทั้งด้านการท่องเที่ยว เศรษฐกิจ และการค้า

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ