ปลัดเกษตรฯ สั่งล้างบางทุเรียนอ่อน-สวมสิทธิ์ ก่อนเวียดนามยึดตลาดจีน

ปลัดเกษตรฯ ลงพื้นที่คุมเข้มส่งออกทุเรียนใต้สยบปัญหาทุเรียนอ่อนและสวมสิทธิ์ ยึดคุณภาพอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น ก่อนเวียดนามตีตลาดจีนกรมวิชาการเกษตรยืนยันทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์กลางเดือนธ.ค.แน่นอน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รายงานข่าวระบุ นายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดชุมพร

โดยได้มอบนโยบายและแนวทางพัฒนาการตรวจสอบย้อนกลับตลอด Supply Chain ทุเรียนส่งออกไปจีนการยกระดับมาตรฐานผลไม้ไทย ผลไม้คุณภาพ “Premium Thai Fruits” พร้อมกับมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP พืช  และเยี่ยมชมสวนทุเรียนที่ได้รับการรับรอง GAP และการแปรรูป (ทุเรียนแช่เยือกแข็ง) หลังจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตรวจสอบคุณภาพและศัตรูพืชทุเรียนของเจ้าหน้าที่ในโรงคัดบรรจุผลไม้ศิริมงคล คอร์เปอเรทกรุ๊ปตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวีจังหวัดชุมพร

นายประยูร เปิดเผยว่า การส่งออกทุเรียนสดไทยไปจีนขณะนี้ไม่ได้มีไทยประเทศเดียวยังมีประเทศเวียดนาม และอาจมีประเทศอื่นๆ ในอนาคต ดังนั้นการทำงานในลักษณะบูรณาการระหว่างเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สมาคมผู้ประกอบการส่งออก

และหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันกำหนดทิศทางทุเรียนไทย สร้างความแตกต่าง จุดเด่นที่สำคัญคือมาตรฐานและคุณภาพของทุเรียนไทย ไม่ให้มีทุเรียนอ่อน หรือทุเรียนด้อยคุณภาพส่งออกไปยังประเทศผู้บริโภคเพื่อรักษาภาพลักษณ์และตลาดการส่งออกให้ยั่งยืน เป็น“ทุเรียนไทยดีที่สุดในโลก (Thai durian isthe best in the world)” 

อีกทั้ง ต้องการให้การส่งออกทุเรียนสดไทยมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร มีคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนเป็นภาพลักษณ์โดดเด่น และยอมรับจากผู้บริโภคในประเทศจีนดังนั้น ผลผลิตจากสวนของเกษตรกร โรงรวบรวมและคัดบรรจุ การรับรองสุขอนามัยพืช ตลอดจนการขนส่งและการตรวจสอบย้อนกลับ ควรที่ทุกภาคส่วนต้องทำร่วมกัน โดยภารกิจติดตามมาตรการตรวจสอบคุณภาพและรับรองสุขอนามัยพืชสำหรับทุเรียนส่งออกไปจีนที่ได้มอบให้กรมวิชาการเกษตรดำเนินการนั้น จำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้เป็นรูปธรรมเพื่อส่งเสริมการส่งออกทุเรียนไทย

ด้านนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า นายเฉลิมชัย  ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ และ นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรลงพื้นที่จ.ระยอง และจันทบุรีในระว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายนนี้ เพื่อเร่งรัดติดตามการออกทะเบียน GAP รูปแบบใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จทั้ง 80,000 ฉบับสำหรับภาคตะวันออกในต้นเดือนธันวาคมนี้ และจะครบ 100% ทั้งประเทศภายในกลางเดือนธันวาคมนี้แน่นอนขอให้เกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่ต้องกังวลพร้อมกันนี้ได้ลงพื้นที่กับนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณจ.ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน- 1 ธันวาคมนี้เพื่อควบคุมกำกับดูแลคุณภาพทุเรียนใต้

รวมถึงป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนและทุเรียนสวมสิทธิ์ตามนโยบาย Zero สวมสิทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลง GAP รูปแบบใหม่นั้นจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งผลิต ซึ่งจะเป็นการป้องกันการสวมสิทธิ์ทุเรียนและผลไม้ไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยGAP รูปแบบใหม่ที่จะใช้ในเดือนมกราคม2566 จะดำเนินการเสร็จทันแน่นอนทั้งภาคตะวันออกและทั่วประเทศซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับทุเรียนในฤดูกาลหน้า  โดยในส่วนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 (สวพ.7) ดำเนินการได้ครบ100เปอร์เซ็นต์แล้ว

Advertisement

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  ยังได้กล่าวถึงกรณีที่ได้สั่งการให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครศรีธรรมราช (ศวพ.นครศรีธรรมราช) ติดตามทวนสอบประเด็นปัญหาทุเรียนอ่อนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอำเภอท่าศาลา อำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล ซึ่งเป็นพื้นที่ผลิตทุเรียนนอกฤดูเพื่อการส่งออก (ต.ค-ธ.ค) ซึ่งศวพ.นครศรีธรรมราชได้ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ 

ได้แก่ หัวหน้าราชการส่วนจังหวัด อำเภอ ผู้ประกอบการ เกษตรกร มือมีดตัดทุเรียน ตำรวจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดในพื้นที่แล้วนั้น 

พบว่าไม่ได้มีการตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายหรือส่งออกแต่อย่างใด แต่ปัญหาเกิดขึ้นจากปริมาณฝนที่ตกลงมามากและต่อเนื่องในช่วงก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนนอกฤดู ทำให้น้ำปะปนในเนื้อทุเรียนมาก ส่งผลให้ผลผลิตทุเรียนบางส่วนที่จำหน่าย เนื้อแฉะ ไส้ซึม เนื้อมีสีเหลืองครีมปนขาว ทุเรียนด้อยคุณภาพ ตลาดไม่ต้องการ แต่ไม่ใช่ทุเรียนอ่อนผู้ประกอบการจำเป็นต้องรับซื้อผลผลิตเกษตรกร เพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งค่ามัดจำสัญญา ซึ่งบางส่วนอาจจะเป็นผลผลิตด้อยคุณภาพปะปนไป แต่ผู้ประกอบการบางส่วนยอมทิ้งค่ามัดจำสัญญาเพราะผลผลิตไม่มีคุณภาพเนื่องจากเนื้อแฉะจากการได้รับน้ำมากเกินไประหว่างติดผลผลิตบนต้นก่อนการเก็บเกี่ยว

“ทุเรียนไทยมีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทองของไทยมีลักษณะทรงผลค่อนข้างยาว ปลายผลแหลม หนามแหลมสูง ฐานหนามเป็นเหลี่ยม ก้านผลใหญ่แข็งแรง เนื้อหนาสีเหลืองอ่อนละเอียด เนื้อค่อนข้างแห้งไม่แฉะติดมือ รสชาติหวานมัน ส่วนใหญ่เมล็ดลีบซึ่งไม่มีทุเรียนประเทศใดมีลักษณะเฉพาะตัวเช่นนี้ ทุเรียนไทยจึงได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศจีน

ดังนั้นจึงขอความร่วมมือเกษตรกร ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันรักษาภาพลักษณ์ของทุเรียนไทยไม่ส่งทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพออกไปเด็ดขาด” อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าว