กีรติ คิกออฟ Local+ คัดสินค้าเด่น 200 รายการ สร้างรายได้ 700 ล้านในปีนี้

โครงการ Local+

“กีรติ” คิกออฟโครงการ Local+ ชูสินค้า BCG-นวัตกรรม-อัตลักษณ์ คัดสินค้าเด่น 200 รายการ สร้างมูลค่าเพิ่มเป้าหมายต่อยอดรายได้ 700 ล้านบาทในปี 2566 นี้

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นายกีรติ รัชโน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งสนับสนุนสินค้าชุมชน เกษตรกรให้มีช่องทางในการสร้างโอกาสทางการค้า ผ่านโครงการ Thailand International Local Plus หรือสินค้าชุมชนเพิ่มรักษ์ ภายใต้แนวทาง Local + (โลคัล พลัส) ใน 3 กลุ่มสินค้า โดยมีเป้าหมายในปี 2566 นี้ ให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างรายได้ 650-700 ล้านบาท และสามารถสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศว่าไทยมีสินค้าเด่น ต่อยอดส่งออกไปขายได้ในต่างประเทศ

สำหรับสินค้า 3 กลุ่มสำคัญที่ผลักดันในการต่อยอดทางรายได้และการส่งออก คือ 1.กลุ่ม “BCG” ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออร์แกนิก 2.กลุ่ม “สินค้าอัตลักษณ์” ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา ความเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม 3.กลุ่ม “สินค้านวัตกรรม” ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน ปัจจุบันมีผู้ประกอบการยื่นสมัครเพื่อเข้าโครงการกว่า 500-600 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะทำงานคัดเลือกสินค้าอยู่ เป้าหมาย 200 รายการสินค้า

กีรติ รัชโน
กีรติ รัชโน

“ยอมรับว่าสินค้าอาจจะมีความใกล้เคียงหรือคลายคลึงกับสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชน แต่สินค้าในโครงการนี้ จะให้ความสำคัญใน 3 กลุ่มสินค้าเป้าหมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นสินค้าโอท็อป สินค้าชุมชม แต่เมื่อถูกคัดเลือกและตรงเป้าหมาย กระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมที่จะผลักดันและต่อยอดให้เกิดรายได้และมูลค่าเพิ่มของสินค้า เพราะเราจะมี 2 กลุ่มหลักที่พร้อมต่อยอดพัฒนาออกสู่ตลาดในและต่างประเทศ ส่วนที่ยังไม่พร้อม เราก็จะอบรมให้ความรู้เพื่อพัฒนาสินค้าต่อไป”

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะมีคณะทำงานร่วมกับภาคเอกชนในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด ในฐานะเซลส์แมนประจำจังหวัดทั่วประเทศ จะลงพื้นที่เพื่อคัดสินค้าที่มีศักยภาพ และช่วยการเหลือผู้ประกอบการ ผ่านกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด วางแผนการตลาดเชิงรุกให้กับสินค้า Local+ ในรูปแบบ 2 ภาษา สร้างความหลากหลายของสินค้า Local+ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นอกจากนี้ ได้กำหนดจัดงานแสดงสินค้าใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ และจังหวัดที่จะจัด คือ เชียงใหม่ สมุทรปราการ ตรัง อุดรฯ ในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค. 2566 และงานแสดงสินค้า เจรจาธุรกิจ และสัมมนาวิชาการ Thailand International Local Plus Expo 2023 (TILP Expo 2023) ช่วงเดือน มิ.ย. 2566 เพื่อเป็นโอกาสของสินค้าท้องถิ่น ที่จะสามารถเข้าสู่ตลาดเป้าหมายได้ รวมทั้งยังมีกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจออนไลน์ (OBM) อีกด้วย

“สินค้าที่น่าสนใจที่เข้าตาในตอนนี้มีหลากหลาย เช่น ตาปีสยาม ซึ่งเป็นกระเป๋าที่ผลิตจากต้นกล้วย จากราชบุรี ศิลาดล เป็นสินค้าอัตลักษณ์ จากเชียงใหม่ เป็นต้น”