จดทะเบียนตั้งธุรกิจใหม่ ก.พ. 66 โต 18% จำนวน 8,537 สูงสุดในรอบ 10 ปี

ก่อสร้าง
Photo : Pixabay

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดตัวเลขการจดทะเบียนธุรกิจเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวน 8,537 ราย เพิ่มขึ้น 18% สูงสุดในรอบ 10 ปี จากเศรษฐกิจดี ท่องเที่ยวโต

วันที่ 28 มีนาคม 2566 นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยตัวเลขการจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีจำนวน 8,537 ราย เพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 19,139.78 ล้านบาท

ทั้งนี้ เป็นการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ที่สูงสุดในรอบ 10 ปี ของเดือนกุมภาพันธ์ (กุมภาพันธ์ 2557-2566) เช่นเดียวกับเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทำให้สถิติการจัดตั้งใหม่สองเดือนแรกของปี 2566 เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาคิดเป็น 11.99%

ทศพล ทังสุบุตร
ทศพล ทังสุบุตร

โดยอาจเป็นผลมาจากเศรษฐกิจในภาพรวม และสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น มีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศมากขึ้น กรมคาดการณ์การจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2566 อยู่ประมาณที่ 40,000-42,000 ราย และตลอดทั้งปี 2566 อยู่ที่ประมาณ 72,000-77,000 ราย

Advertisement

สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 715 ราย คิดเป็น 8% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 619 ราย คิดเป็น 7% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 409 ราย คิดเป็น 5%

ขณะที่ธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีจำนวน 869 ราย หดตัว 88% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิกประกอบกิจการจำนวน 2,939.46 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 89 ราย คิดเป็น 10% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 45 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าทั่วไป จำนวน 25 ราย คิดเป็น 3%

ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่ ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2566 มีทั้งสิ้น (ณ วันที่ 28 ก.พ. 66) ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 857,964 ราย มูลค่าทุน 21.09 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 201,123 ราย คิดเป็น 23.44% บริษัทจำกัด จำนวน 655,457 ราย คิดเป็น 76.40% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,384 ราย คิดเป็น 0.16%

การลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว เดือนกุมภาพันธ์ 2566 พบว่ามีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 61 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 15 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 46 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 21,627 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 322% เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา (มกราคม 2566) และเพิ่มขึ้น 274% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (กุมภาพันธ์ 2565)

การลงทุนนักลงทุนต่างชาติ โดยสัญชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ สิงคโปร์ สำหรับประเภทธุรกิจ ที่นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุน เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจ ที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) โดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

Advertisement