กบน. เคาะตรึงราคา LPG จนถึง 31 ส.ค. 66

กบน.เคาะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตรึงราคาขายปลีก LPG ที่ 423 บาทต่อ 15 กก. ถึง 31 ส.ค. 66

วันที่ 30 มิถุนายน 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติให้รักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) อยู่ที่ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึง 31 สิงหาคม 2566

เนื่องจากราคาขายปลีก LPG ยังวิกฤตเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กิโลกรัม ดังนั้น เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนในช่วงราคา LPG ตลาดโลกยังผันผวน จำต้องใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีสภาพคล่องดีขึ้นช่วยสนับสนุน ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG สำหรับถัง 15 กิโลกรัม คงเดิมต่อไปอีกถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุม กบน. เมื่อวานนี้ (29 มิถุนายน 2566) ได้พิจารณาแนวทางการรักษาเสถียรภาพระดับราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2562

เนื่องจากราคาขายปลีก LPG มีราคามากกว่า 363 บาท ซึ่งเกินกว่าระดับราคาที่เหมาะสมสำหรับถัง 15 กิโลกรัม จึงถือว่าเป็นวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์การบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังต้องเข้าไปรักษาเสถียรภาพด้านราคาตามแผนรองรับวิกฤตอยู่

ด้วยเหตุนี้ กบน. จึงมีอำนาจและหน้าที่ที่จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงออกประกาศกำหนดอัตราเรียกเก็บ เพื่อรักษาเสถียรภาพระดับราคาขาย LPG ที่เหมาะสม ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG สำหรับถัง 15 กิโลกรัม ยังเป็นไปตามกรอบเป้าหมายราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)

ทั้งนี้ แม้ราคา LPG Cargo จะปรับลดลง ทว่าสถานการณ์ราคา LPG Cargo ในตลาดโลกยังคงสูงและมีความผันผวนแต่ไม่มากนัก ในช่วงวันที่ 12-23 มิถุนายน 2566 ทำให้ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 416.05 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 21.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงวันที่ 29 พฤษภาคม-9 มิถุนายน 2566


รวมถึงปัจจุบันฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น โดยประมาณการฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ติดลบอยู่ที่ 57,884 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชี LPG ติดลบ 45,975 ล้านบาท ส่วนบัญชีน้ำมันติดลบ 11,909 ล้านบาท