แห่ร้อง กขค. ปี 2566 เกือบ 50 เรื่อง ควบรวมธุรกิจพุ่ง 28 คู่ 7.5 หมื่นล้าน

วิษณุ วงศ์สินศิริกุล
วิษณุ วงศ์สินศิริกุล

สำนักงาน กขค. เปิดเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2566 ทั้งสิ้นจำนวน 46 เรื่อง ส่วนใหญ่ร้องการค้าไม่เป็นธรรม ธุรกิจที่มีการร้องมากสุดในกลุ่มแฟรนไชส์

วันที่ 9 ตุลาคม 2566 นายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า หรือ สำนักงาน กขค. เปิดเผยว่า สำหรับผลการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า ในปีงบประมาณ 2566 ที่ผ่านมา มีการรับเรื่องร้องเรียนจำนวนทั้งสิ้นจำนวน 46 เรื่อง ซึ่งอยู่ระหว่างการติดตาม ตรวจสอบ และบางกรณีได้มีบทลงโทษแล้ว และหากจำแนกร้องเรียน แบ่งออกเป็น

 1. จำแนกตามประเภทธุรกิจ ได้แก่
 • ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Platform) จำนวน 10 เรื่อง
 • ธุรกิจบริการอื่น ๆ และแฟรนไชส์ จำนวน 22 เรื่อง
 • ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง 9 เรื่อง
 • ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 1 เรื่อง
 • ธุรกิจพลังงาน จำนวน 1 เรื่อง

2. จำแนกตามพฤติกรรม ได้แก่

               
 • การใช้อำนาจเหนือตลาดโดยมิชอบ (มาตรา 50) จำนวน 2 เรื่อง
 • การตกลงร่วมกันในตลาดเดียวกัน (มาตรา 54) จำนวน 3 เรื่อง
 • การปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม (มาตรา 57) จำนวน 19 เรื่อง

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนที่เข้าข่ายการกระทำความผิดในหลายมาตรา ได้แก่

 • การใช้อำนาจเหนือตลาดและการตกลงร่วมกันในตลาดเดียวกัน จำนวน 1 เรื่อง
 • การใช้อำนาจเหนือตลาด การตกลงร่วมกันในตลาดเดียวกันและไม่ใช่ตลาดเดียวกัน จำนวน 1 เรื่องการใช้อำนาจเหนือตลาดและการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จำนวน 2 เรื่อง
 • การใช้อำนาจเหนือตลาด การตกลงร่วมกันในตลาดเดียวกันและการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม จำนวน 1 เรื่อง
 • การขอคุ้มครองชั่วคราว (มาตรา 60) จำนวน 1 เรื่อง-เรื่องที่ไม่รับเป็นเรื่องร้องเรียน จำนวน 16 เรื่อง

ทั้งนี้ ในด้านการลงโทษ มีการกำหนดโทษปรับทางปกครอง จำนวน 25 คำสั่ง ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมาย

รวมธุรกิจ

ในด้านการรวมธุรกิจ สำนักงาน กขค. ได้รับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจ จำนวนรวมทั้งสิ้น 28 เรื่อง แบ่งเป็น

 1. การแจ้งผลการรวมธุรกิจ จำนวน 26 เรื่อง จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้
 • ธุรกิจการเงิน จำนวน 5 เรื่อง
 • ธุรกิจบริการ จำนวน 4 เรื่อง
 • สินค้าอุตสาหกรรม จำนวน 12 เรื่อง
 • สินค้าอุปโภคบริโภค จำนวน 1 เรื่อง
 • อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง จำนวน 4 เรื่อง

รวมมูลค่าการรวมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม เป็นจำนวนกว่า 316,128 ล้านบาท

2. การขออนุญาตรวมธุรกิจ จำนวน 2 เรื่อง จำแนกตามประเภทธุรกิจได้ ดังนี้

 • กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ จำนวน 1 เรื่อง
 • สินค้าอุตสาหกรรม จำนวน 1 เรื่อง

รวมมูลค่าการรวมธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม เป็นจำนวนกว่า 75,946 ล้านบาท