ตรวจเข้มโรงงาน-ห้างสรรพสินค้า ราคาน้ำตาล-ปริมาณยังเพียงพอ

น้ำตาลทราย ตรวจโรงงาน ห้าง

กรมการค้าภายใน สั่งการให้กองตรวจสอบและปฏิบัติการ จัดเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ตรวจสอบติดตาม สถานการณ์ จำหน่ายน้ำตาลทราย ราคา ปริมาณ ของผู้ประกอบการ ห้างค้าปลีกค้าส่ง ศูนย์กระจายสินค้า และโรงงานผลิตน้ำตาลทราย เพื่อกำกับดูแลในภาพรวมของประเทศ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ตนมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและปฏิบัติการ นำเจ้าหน้าที่สายตรวจพิเศษ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี และสระบุรี โดยร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดในพื้นที่ ตรวจสอบโรงงานผลิตน้ำตาลทราย

ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่า โรงงานผลิตน้ำตาลทราย ยังมีปริมาณน้ำตาลทรายเพียงพอ ต่อการจำหน่ายภายในประเทศ จนถึงฤดูการผลิตหน้า สินค้าน้ำตาลทรายยังหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดตามปกติประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำตาลทรายไปกักตุนเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้ซื้อสินค้าอย่างทั่วถึงและขอให้เชื่อมั่นได้ว่าปริมาณสินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในประเทศ

               

ขอเน้นย้ำให้ผู้ประกอบการที่จำหน่ายน้ำตาลทราย ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้อง หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กรมจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบและหากพบการกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด

กรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

กรณีจำหน่ายสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควร กักตุนสินค้า ประวิงการจำหน่ายและปฏิเสธการจำหน่าย ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ