จับตาสมัคร CEO ปตท.ใหม่วันสุดท้าย วงการพลังงาน สะพัด 4 ชื่อตัวเก็งมาแรง

จับตาสมัคร CEO ปตท. ใหม่วันสุดท้าย

ปตท.รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน ”อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” 3 มกราคม 2567 วันสุดท้าย ก่อนเรียกสัมภาษณ์ผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น 17 มกราคม 2567 วงการพลังงานสะพัด 4 ชื่อตัวเก็งมาแรง

วันที่ 3 ธันวาคม 2567 ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า หลังจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 โดยมีคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้เปิดให้ยื่นใบสมัครตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 มาจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 เป็นวันสุดท้าย 17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งนี้ การเปิดรับสมัครซีอีโอใหม่ ปตท. เพื่อแทนนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในเดือนพฤษภาคม 2567 หลังจากเข้ามารับตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม 2563

สำหรับคุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร ซีอีโอ ปตท. ดังนี้

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

– สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 58 (ห้าสิบแปด) ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร

– มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 8 ตรี และจัตวา แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

– ไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/3 และ 89/6 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 3/2560 ลงวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 เรื่องการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารบริษัท

– มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมถึงมีวิสัยทัศน์ทางด้านธุรกิจพลังงาน ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีความรอบรู้และประสบการณ์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารภาคเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น ที่มีรายได้ (Turnover) ไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านบาทต่อปี โดยมีงบการเงินและโครงสร้างองค์กร หรือรายงานประจำปี (ANNUAL Report) ในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย หรือในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับรองผู้บริหารสูงสุดขององค์กรนั้น

– มีความรอบรู้ ความสามารถสูงในการตัดสินใจ การสั่งการ การแก้ปัญหา และนำองค์กรไปในทิศทางและเป้าหมายตามนโยบาย ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรมและจริยธรรม ยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2.คุณวุฒิทางการศึกษา : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

3.เงื่อนไขการจ้าง : มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 4 ปี หรือจนถึงวันที่อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ แล้วแต่วาระใดจะถึงก่อน

4.การรับสมัคร :

การรับใบสมัคร : ขอรับใบสมัครได้ที่สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หรือ Download ใบสมัครได้ทาง Website ที่ www.pttplc.com

การยื่นสมัคร : โปรดกรอกข้อมูลพร้อมติดรูปถ่ายในใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ลงนามรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องทุกหน้า) ใส่ซองปิดผนึก และจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)”

โดยนำส่งด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อาคาร ปตท. สำนักงานใหญ่ ชั้น 24 เลขที่ 555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30-17.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

โดยหลังจากนี้ คณะกรรมการสรรหาฯจะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ 17 มกราคม 2567 หากมีผู้ใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ

4 ตัวเก็งซีอีโอ ปตท.

ก่อนหน้านี้ “ประชาชาติธุรกิจ” เคยสอบถามวงการอุตสาหกรรม รายชื่อ “แคนดิเดต” ซีอีโอ ปตท. ที่จะเข้ามาลงสนามครั้งนี้ ว่าจะมีแนวทางพิจารณาเป็นไปได้หลายรูปแบบ ซึ่งหลายคนอาจจะลุ้นการต่ออายุให้กับซีอีโอ คนเดิม ซึ่งเหลือเวลาอีก 2 ปี ก่อนจะเกษียณในปี 2568

แต่ก็มีสัญญาณแรงว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวซีอีโอ ปตท.คนใหม่ โดยกระแสแคนดิเดตที่ปรากฏในวงการตอนนี้เบอร์ที่มาแรงที่สุด คือ นายคงกระพัน อินทรแจ้ง หรือพี่เอ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

และมีกระแสใหม่ที่พูดถึงตัวเก็งชุดใหม่ ซึ่งเป็นเนกซ์เจเนอเรชั่น อีก 2-3 รายชื่อ ใน ปตท.เอง ทั้งหม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ นายพงษ์พันธุ์ อมรวิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ที่ดูแลด้านเทรดดิ้งอยู่ในปัจจุบัน


และบางส่วนมีการคาดการณ์ถึง ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ดูแลธุรกิจใหม่ของกลุ่ม ปตท.ด้วย ซึ่งเป็นที่น่าสนใจว่า การสรรหาซีอีโอรอบนี้ คงจะมีสีสันไม่น้อยกว่าครั้งที่ผ่านมา