เปิดรายชื่อ 44 โรงงานดีเด่นปี 2566 “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์” คว้าอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ภาพจากเฟซบุ๊ก : บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เปิดรายชื่อผลการคัดเลือก 44 โรงงานอุตสาหกรรมดีเด่นปี 2566 “เดลต้า อีเลคโทรนิคส์” คว้าอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม

วันที่ 5 มกราคม 2567 นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานคณะกรรมการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงนามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ผลการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566

โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการประกาศ เรื่อง กำหนดประเภทรางวัลและหลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เชิญชวนสถานประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจและประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมที่มีความคิดริเริ่ม และมีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการ

โดยแบ่งเป็นรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นนั้น บัดนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566

โดยมีสถานประกอบการที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก ดังนี้

1. รางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ

2. รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น จำนวน 27 รางวัล แบ่งเป็น 8 ประเภทรางวัล ดังนี้

2.1 ประเภทการเพิ่มผลผลิต จำนวน 7 รางวัล ได้แก่

2.1.1 บริษัท ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จำกัด จังหวัดระยอง

2.1.2 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

2.1.3 บริษัท ดาน่า สไปเชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.1.4 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.1.5 บริษัท อนาล็อก ดีไวเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

2.1.6 บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง

2.1.7 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

2.2 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 รางวัล

2.2.1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.2.2 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.3 ประเภทการบริหารความปลอดภัย จำนวน 2 รางวัล

2.3.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 8 จังหวัดระยอง

2.3.2 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

2.4 ประเภทการบริหารงานคุณภาพ จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด โรงงานราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2.5 ประเภทการจัดการพลังงาน จำนวน 3 รางวัล

2.5.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (สาขาที่ 11 โรงงานแอลดีพีอี) จังหวัดระยอง

2.5.2 บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) (โรงงานอาหารสัตว์สงขลา) จังหวัดสงขลา

2.5.3 บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลำพูน) จังหวัดลำพูน

2.6 ประเภทการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จำนวน 4 รางวัล

2.6.1 บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานเกตเวย์) จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.6.2 บริษัท จีซี โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด จังหวัดระยอง

2.6.3 บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.6.4 บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น

2.7 ประเภทอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต จำนวน 2 รางวัล

2.7.1 บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

2.7.2 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด จังหวัดปทุมธานี

2.8 ประเภทความรับผิดชอบต่อสังคม จำนวน 5 รางวัล

2.8.1 บริษัท ดานิลี่ จำกัด จังหวัดระยอง

2.8.2 บริษัท ชีพีแรม จำกัด (ชลบุรี) จังหวัดชลบุรี

2.8.3 บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.8.4 บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด จังหวัดระยอง

2.8.5 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (โรงไฟฟ้าพระนครใต้) จังหวัดสมุทรปราการ

2.9 ประเภทเศรษฐกิจหมุนเวียน จำนวน 1 รางวัล คือ บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน) จังหวัดชลบุรี

3. รางวัลอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่น จำนวน 16 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ดังนี้

3.1 ประเภทการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 5 รางวัล

3.1.1 บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด จังหวัดนครปฐม

3.1.2 บริษัท วิยะเครป โปรดักส์ จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

3.1.3 บริษัท ยูนิแฟ้บ อีควิปเมนต์ จำกัด จังหวัดสมุทรปราการ

3.1.4 บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด จังหวัดนครปฐม

3.1.5 บริษัท เทพไทย โปรดัคท์ จำกัด จังหวัดสงขลา

3.2 ประเภทการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล

3.2.1 บริษัท นพดาซุปเปอร์ฟู้ดส์ จำกัด จังหวัดลำพูน

3.2.2 บริษัท เอ็นซี โคโค่นัท จำกัด จังหวัดราชบุรี

3.2.3 บริษัท นราทองพลัส จำกัด จังหวัดนราธิวาส

3.3 ประเภทการจัดการเทคโนโลยีเชิงนวัตกรรม จำนวน 5 รางวัล

3.3.1 บริษัท กาแฟชาวไทยภูเขา จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

3.3.2 บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด จังหวัดนครราชสีมา

3.3.3 บริษัท เมทัล บิวล์ดิง (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดชลบุรี

3.3.4 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีบีไอ รุ่งเรือง จังหวัดบุรีรัมย์

3.3.5 บริษัท ศรีวัฒนา วู้ดดิ้ง อินดัสทรีส์ จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

3.4 ประเภทบริหารธุรกิจสู่สากล จำนวน 3 รางวัล

3.4.1 บริษัท อินเตอร์เฟส ซิสเทค จำกัด จังหวัดปทุมธานี

3.4.2 บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จังหวัดจันทบุรี

3.4.3 บริษัท มูนเลอร์ คอลเลคชั่น จำกัด จังหวัดเชียงใหม่