ครม. เคาะสิทธิประโยชน์ ผู้ประกอบกิจการใน EEC เพื่อกิจการพิเศษ

การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ครม. เห็นชอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ว่า ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำหนดสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุด ของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ

ตามที่กำหนดไว้ในร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) เรื่อง สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญ อาทิ

               

1.กำหนดเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ รวม 6 แห่ง ได้แก่

  1. เมืองการบินภาคตะวันออก
  2. เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
  3. เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิตอล
  4. รถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน
  5. นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจรธรรมศาสตร์ (พัทยา)
  6. การแพทย์จีโนมิก มหาวิทยาลัยบูรพา (บางแสน)

2.กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษฯ ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ ต้องเป็นผู้มีศักยภาพทางการเงินและมีขีดความสามารถในการประกอบกิจการไม่ต่ำกว่าที่ สกพอ. ประกาศกำหนดและต้องประกอบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง หรือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษแต่ละแห่ง

3.กำหนดสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อกิจการพิเศษ เช่น (1) สิทธิในการซื้อกรรมสิทธิ์ในที่ดินหรือห้องชุด โดยให้เป็นไปตามที่ระบุในความตกลง (2สิทธิในการนำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวที่ประกอบกิจการจะนำเข้ามาในราชอาณาจักร ได้รับอนุญาตให้เข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ให้รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นคู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย

4.สิทธิได้รับอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร โดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ผู้บริหาร หรือผู้ชำนาญการมีสิทธิ์ทำงานโดยไม่ต้องได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าว

ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีการพิจารณาปรับร่างประกาศ ให้ครอบคลุมสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกอบกิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษครบทุกแห่ง โดยเพิ่มเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูง (บ้านฉาง) จังหวัดระยอง เข้าไปด้วย