มี.ค. 65 อนุญาตต่างชาติลงทุนในไทยกว่า 53 ราย ในพื้นที่ EEC 29 ราย

การลงทุน
ภาพ : Pixabay

คณะกรรมการต่างด้าว เผย มี.ค. 2565 อนุญาตให้ต่างชาติลงทุนในไทย 53 ราย เงินลงทุนทั้งสิ้น 10,838 ล้านบาท จ้างงานคนไทย 447 คน ขณะที่ EEC มีเข้ามาลงทุน 29 ราย

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รายงานให้ทราบว่าเดือนมีนาคม 2565 ได้อนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 53 ราย โดยเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว และการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 17 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 36 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,838 ล้านบาท

สินิตย์ เลิศไกร
สินิตย์ เลิศไกร

เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 คณะกรรมการได้อนุญาตให้คนต่างชาติ 17 ราย ประกอบธุรกิจในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติจากฮ่องกง ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ มีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 962 ล้านบาท ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 447 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน

การอนุญาตให้ประกอบธุรกิจในครั้งนี้จะมีผลให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นวิทยาการ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ในแขนงที่คนไทยยังไม่มีความชำนาญหรือมีความเชี่ยวชาญในระดับที่ไม่สูงมากนัก เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหลุมเจาะปิโตรเลียม องค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมในการออกแบบระบบโซลาร์ขั้นสูง และองค์ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า เป็นต้น

เดือนมีนาคม 2565 ธุรกิจที่ได้รับอนุญาตส่วนใหญ่เป็นธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาครัฐ และสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต อาทิ

บริการขุดเจาะปิโตรเลียม ภายในบริเวณพื้นที่แปลงสำรวจที่ได้รับสัมปทานในอ่าวไทย บริการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง ตรวจสอบ ดำเนินงาน ทดสอบ รวมถึงการบำรุงรักษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบกักเก็บพลังงาน บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า (Electric Vehicle Charging Station) สำหรับรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า
บริการรับจ้างผลิตและประกอบรถยนต์ เป็นต้น

การลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนต่างชาติ ในเดือนมีนาคม 2565 นี้ นักลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 29 ราย และนักลงทุนต่างชาติยังสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน 10 ราย คิดเป็น 19% ของจำนวนนักลงทุนทั้งหมดในเดือนนี้ โดยมีเงินลงทุนในพื้นที่ EEC กว่า 6,323 ล้านบาท คิดเป็น 58% ของเงินลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นนักลงทุนจากจีน 3 ราย ลงทุน 3,189 ล้านบาท ญี่ปุ่น 2 ราย ลงทุน 630 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา 1 ราย ลงทุน 637 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุน


อาทิ 1) บริการโทรคมนาคมเพื่อสาธารณะ (Public Switched Telecommunication Service) ภายในประเทศ ประเภทบริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2) การเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศเพื่อจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ และชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และ 3) บริการรับจ้างผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ เป็นต้น