ม.เกษตรฯ เตรียมเปิดคณะแพทย์ พร้อมตั้งโรงพยาบาลที่บางเขน

ม.เกษตรฯ เตรียมเปิดคณะแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมเปิดคณะแพทยศาสตร์ พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คาดรับรุ่นแรกปี 2567 รอผ่านการรับรองจากแพทยสภา

วันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดตัวโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมพร้อมเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อผลิตบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมกับจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่บางเขน กรุงเทพฯ

โดยที่เพจเฟซบุ๊กโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้อัพเดตรายละเอียดโครงการว่า เกือบ 20 ปีมาแล้ว ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดำริจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ แต่ขาดการสานต่อโครงการ

จนปัจจุบัน ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี ได้มอบหมายให้ รศ.ดร.สมหวัง ขันตยานุวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบัณฑิตขั้นสูงฯ ดำเนินการในฐานะประธานคณะกรรมการเพื่อการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ และเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์​ และได้เชิญ พลเอก รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ ร่วมดำเนินการในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งในสาขาวิชาเดิมด้านการเกษตร อาหาร ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการจัดลำดับ QS Ranking by Subject : Agriculture and Forestry ปี 2022 อยู่ลำดับที่ 53 ของโลก ซึ่งสามารถนำไปบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขอนามัยของประชาชน เช่น สัตวแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ดำเนินการอยู่แล้วตามนโยบายสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health)

และเพื่อสร้างอัตลักษณ์ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตนิสิตแพทย์ต้องเรียนรู้ในสาขาวิชาเวชศาสตร์การเกษตรและชีวนวัตกรรม (Agro-medicine and Bio-innovation) ซึ่งเป็นสาขาทางการแพทย์ที่ไม่เคยมีสถาบันใดดำเนินการมาก่อนในประเทศ

วางแผนขยายสู่วิทยาเขตอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ก่อประโยชน์เหมือนกันในภาพรวม แต่เราอาจต้องเริ่มจากส่วนที่พร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านกายภาพ และงบประมาณ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน พร้อมที่สุด จากนั้นเมื่อเราพร้อมเต็มที่จึงจะขยายออกไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ ซึ่งเราวางแผนไว้เช่นนั้น

เช่น การจัดตั้งภาควิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และแพทย์ทางเลือก ในวิทยาเขตกำแพงแสน สกลนคร และจัดตั้งวิทยาเขต สุพรรณบุรี เพราะเราตั้งใจจะไปยกระดับโรงพยาบาลประจำอำเภอทั้งในสุพรรณบุรี และสกลนคร เพื่อรักษาดูแลประชาชน รวมทั้งพี่น้องเกษตรกร

เรายังตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาสนับสนุนโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และบึงกาฬ เพื่อการผลิตแพทย์ด้วยการนำเอาทรัพยากรทางวิชาการที่เข้มแข็งและอื่น ๆ ที่จำเป็นจากส่วนกลางไปสนับสนุนการผลิตแพทย์ที่พื้นที่ขาดแคลนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลาง โดยมีโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สุพรรณบุรี เป็นศูนย์การแพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก

สถานที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์

ปัจจุบันโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ที่ ชั้น 6-7 อาคารศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ 60 พรรษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ส่วนตำแหน่งที่ตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะอยู่บริเวณริมถนนวิภาวดี ในพื้นที่หอพักหญิงเดิม

รอหลักสูตรผ่านแพทยสภา

ส่วนความพร้อมที่จะเปิดการเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการส่งหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต พ.ศ. 2566 (มคอ.2) ไปยังแพทยสภาเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรองหลักสูตร ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายน 2565 แล้ว ตามแผนฯ จะเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 แต่ทั้งนี้จะต้องรอการอนุมัติ และรับรองหลักสูตรจากแพทยสภาก่อน

ส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนนั้น ช่วงแรกจะได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เพราะปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนกลุ่มวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กับนักศึกษาแพทย์ ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอยู่เช่นกัน