มทร.ธัญบุรี โชว์งานวิจัย ไม่อยู่บนหิ้งใช้ประโยชน์ได้ 100%

งานวิจัยมทร.ธัญบุรี

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี ชี้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยไม่ได้อยู่บนหิ้ง กว่า 180 โครงการ ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาตินำไปใช้ประโยชน์ได้จริง 100%

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรียังคงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้พัฒนางานวิจัยให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ประกอบกับรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายที่ให้เงินทุนที่เกี่ยวกับงานวิจัย ไปอยู่ที่แหล่งทุนวิจัยเฉพาะทางขึ้น

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยจึงมีโอกาสในการนำเสนอโครงงาน เพื่อขอรับงบประมาณงานวิจัยเพิ่มขึ้น ส่งผลดีต่อ มทร.ธัญบุรี เพราะได้มีการเตรียมความพร้อมของอาจารย์และนักวิจัยพัฒนาศักยภาพ ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่อยอดนำไปขอทุนวิจัยจากภายนอก

Advertisement

ทำให้ มทร.ธัญบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณด้านงานวิจัยเพิ่มขึ้น จากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน ปีละ 20-30 ล้านบาท เป็น 300 ล้านบาท ซึ่งโครงงานต่าง ๆ ของ มทร.ธัญบุรีที่เสนอขอทุนนั้น เน้นอัตราส่วนงานวิจัยประยุกต์ (Applied Research) การวิจัยเพื่อนำผลไปทดลอง ใช้แก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม 70% งานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ 30%

ทั้งนี้ ทุก ๆ ปี มหาวิทยาลัยจะมีโครงงานที่นำเสนอขอทุนวิจัยประมาณ 180 โครงการ และมีการนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และทางวิชาการ 100% ซึ่งการนำไปใช้นั้นจะถูกแบ่งตามการวิจัยเชิงลึกขั้นพื้นฐานที่มีระดับ TRL เป็นตัวกำหนด แต่จะมีงานวิจัยเชิงพาณิชย์ที่เป็นต้นแบบและสถานประกอบการมาซื้อลิขสิทธิ์ เพื่อนำไปผลิต ประมาณ 10%

อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 มทร.ธัญบุรี ยังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนองานวิจัยที่ตอบโจทย์ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดยบ่มเพาะอาจารย์ นักวิจัย ให้พัฒนางานวิจัยให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง

Advertisement

งานวิจัยมทร.ธัญบุรี

 

 

Advertisement