อัพเดตปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ปี’66 ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึง ม.4

นักเรียน

อัพเดต ปฏิทินรับสมัครนักเรียนใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล, ป.1, ม.1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 เริ่มวันไหน เช็กเลย

วันที่ 17 มกราคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้เว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เผยแพร่ประกาศเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ลงนามโดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2565

โดยมีแนวปฏิบัติการรับนักเรียน เช่น การรับนักเรียนอนุบาลห้ามสอบวัดความสามารถทางวิชาการ ส่วนการรับนักเรียนชั้น ป.1 ให้รับเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนทุกคน โดยห้ามสอบวิชาการ ถ้ายังไม่เต็มแผนการรับ ให้รับเด็กนอกเขตพื้นที่ได้

ชั้น ม.1 ให้รับนักเรียนจบชั้น ป.6 เข้าเรียน โดยสัดส่วนการรับและวิธีคัดเลือก เป็นไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน ต้องคำนึงถึงโอกาสของนักเรียนในเขตพื้นที่ให้บริสุทธิ์ ยุติธรรม เป็นธรรม เสมอภาค โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่นำผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) มาใช้

ส่วนชั้น ม.4 โรงเรียนที่เปิดสอนทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย ให้รับนักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนเดิม กรณีนักเรียนไม่เต็มแผนการรับ ให้รับจากโรงเรียนอื่นได้ โดยสัดส่วนการรับและวิธีคัดเลือก เป็นไปตามประกาศรับสมัครของโรงเรียน โดยไม่นำผลคะแนนโอเน็ตมาใช้เช่นกัน

ปฏิทินรับสมัคร

ก่อนประถม

 • สมัครวันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2566
 • จับสลากและประกาศผล วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • รายงานตัว วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2566
 • มอบตัว วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

ชั้น ป.1

 • สมัคร วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566
 • จับสลาก วันที่ 5 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 5 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 11 มีนาคม 2566

ชั้น ม.1

 • สอบคัดเลือก (ถ้ามี) สมัครวันที่ 11-15 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 25 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 29 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-12 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 15 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 16 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 25 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 29 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566
 • จับสลาก (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
 • จับสลาก วันที่ 31 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 31 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 1 เมษายน 2566

ชั้น ม.4

 • เปิดรับสมัครนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนเดิม และโรงเรียนอื่น เริ่มสมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-12 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 16 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 17 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม-สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

โรงเรียนที่เปิดสอนเฉพาะมัธยมปลาย (ยกเว้นโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)

 • สมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566
 • ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-12 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 16 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 17 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566
 • เงื่อนไขพิเศษ (ถ้ามี) สมัคร วันที่ 11-15 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 26 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 30 มีนาคม 2566
 • มอบตัว วันที่ 2 เมษายน 2566

โรงเรียนที่มีลักษณะพิเศษ โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

 • สมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2566
 • รายงานตัว ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566
 • มอบตัว ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566

โรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส

 • สมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2566
 • สอบ วันที่ 7-29 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล วันที่ 3 เมษายน 2566
 • รายงานตัว ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566
 • มอบตัว ภายในวันที่ 8 เมษายน 2566

โรงเรียนวัตถุประสงค์พิเศษ

ชั้น ม.1

 • สมัคร วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566
 • สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2566

ชั้น ม.4

 • สมัคร วันที่ 21-25 กุมภาพันธ์ 2566
 • สอบ วันที่ 6 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายในวันที่ 24 มีนาคม

โรงเรียนที่จัดห้องเรียนพิเศษ

ก่อนประถม/ชั้น ป.1

 • สมัคร วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2566
 • สอบ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566
 • ประกาศผล วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
 • มอบตัว ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566

ชั้น ม.1

 • สมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
 • สอบ วันที่ 4 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล รายงานตัว และมอบตัว ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2566

ชั้น ม.4

 • สมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
 • สอบ วันที่ 5 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2566

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภูมิภาค

 • สมัคร วันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2566
 • สอบ วันที่ 4 มีนาคม 2566
 • ประกาศผล ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566
 • รายงานตัว ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2566
 • มอบตัว ภายในวันที่ 22 มีนาคม 2566