ม.ศิลปากร ก้าวสู่ปีที่ 81 ยึดมั่นเป็นมหา’ลัยศิลปะชั้นนำของประเทศ

ม.ศิลปากร ก้าวสู่ปีที่ 81 ยึดมั่นเป็นมหา’ลัยศิลปะชั้นนำของประเทศ

อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศทิศทางก้าวสู่ปีที่ 81 ยึดมั่นเป็นมหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนำของประเทศ พร้อมประกาศขับเคลื่อน SDGs ในองค์กร 

วันที่ 29 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (28 มี.ค.) ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ได้มีการจัดแถลงข่าว “80 ปีมหาวิทยาลัยศิลปากร จากสถาบันศิลปะสู่มหาวิทยาลัยเต็มรูป เพื่อสังคมอารยะ”  [email protected] :From Art Academy to Multidiscipline University to Serve a Civilised Society เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระพิเศษที่มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 80 ปี 

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า ทิศทางของมหาวิทยาลัยศิลปากร สู่การก้าวเข้าสู่ปีที่ 81 ให้ความสำคัญต่อการกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อนำพามหาวิทยาลัยศิลปากรไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์  บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน”

โดยกำหนดเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์ มีความเป็นเลิศทางวิชาการและงานวิจัย โดยการสร้างการรับรู้ระดับนานาชาติสร้างความผาสุกและความยั่งยืนให้แก่ชุมชน สังคม และประเทศ บูรณาการศาสตร์ และศิลป์ผ่านงานวิจัยและบริการวิชาการ การสร้างองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มคุณค่า มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อความยั่งยืนขององค์กรทั้งยังเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการทำนุบำรุง อนุรักษ์ต่อยอดศิลปวัฒนธรรม

Advertisement

ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยศิลปากรยังได้ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ของมหาวิทยาลัย 5 ด้าน ได้แก่

  1. Affordable and Clean Energy: การสร้างหลักประกันว่าชาวศิลปากรเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
  2. Industry Innovation and Infrastructure :  การสร้างความมั่นคงของมหาวิทยาลัยศิลปากร การส่งเสริมและพัฒนาชาวศิลปากรในด้านต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงาน
  3. Sustainable Cities and Communities: การทำให้ชาวศิลปากรรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย เมื่อก้าวสู่มหาวิทยาลัยศิลปากร และมีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและยั่งยืน
  4. Life below Water: การให้ความสำคัญกับชาวศิลปากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  5. Partnerships for the Goals:  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งการสร้างความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระดับโลก สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยศิลปากร

“ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นมหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของประเทศ และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 5 ของประเทศไทย แต่เดิมมีชื่อเสียงทางด้านศิลปะ การออกแบบ และสถาปัตยกรรม แต่ปัจจุบันเปิดสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้ก่อตั้ง และได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2486

มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพื้นที่การศึกษาทั้งในกรุงเทพมหานคร นครปฐม เพชรบุรี และนนทบุรี เพื่อบ่มเพาะต้นกล้า ให้เติบโตเป็นต้นไม้ที่มีความมั่นคงแข็งแรง พร้อมแผ่กิ่งก้านสาขาแสดงศักยภาพและอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์ บูรณาการศาสตร์และศิลป์ เพื่อความผาสุกของสังคมอย่างยั่งยืน”

Advertisement

มหาวิทยาลัยศิลปากร

อย่างไรก็ตาม ในการครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม ที่มีการชูจุดเด่นของมหาวิทยาลัยในการเป็น Leader in Art and Design และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้

 • การจัดตั้งองค์พระพิฆเนศ ในวาระครบรอบ 80  ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประมูลภาพผลงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยม ในวาระ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ถนน คน ศิลปะ และวัฒนธรรม HAC Street 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ดนตรีแสดงในวัง
 • ประกวดตราสัญลักษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นในระดับบัณฑิตศึกษา
 • กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประชุมวิชาการนานาชาติ SICTAS ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  ศิลปะ และสังคม
 • รับขวัญน้องใหม่
 • คอนเสิร์ต 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • เดิน-วิ่ง การกุศล พร้อมกันทั้ง 3 วิทยาเขต
 • Sport Day กอล์ฟและโบว์ลิ่ง การกุศล
 • ปลูกต้นตาลและต้นจัน ต้นไม้สัญลักษณ์มหาวิทยาลัยศิลปากร 80 ต้น

ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในวาระพิเศษ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร จะนำไปจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษา และพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป

Advertisement

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร