ม.เกษตรฯ จับมือ สธ.ตั้งศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก ผลิตบัณฑิตแพทย์

ม.เกษตร สาธารณสุข

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จับมือกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาศูนย์แพทย์ศึกษาชั้นคลินิก ที่โรงพยาบาลหลักสุพรรณบุรี และสกลนคร ร่วมกันผลิตบัณฑิตแพทย์ รับนิสิตรุ่นแรกปีการศึกษา 2567

วันที่ 5 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนจะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 พร้อมจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่บางเขน ซึ่งความคืบหน้าล่าสุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสนับสนุนการเป็นโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสมทบในการผลิตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งลงนามโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดประทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนร่วมพิธีลงนาม

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้มีเป้าหมายในการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ณ โรงพยาบาลหลัก ได้แก่ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี เขตสุขภาพที่ 5 และโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร จังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาบัณฑิตแพทย์ ที่สร้างสรรค์และประยุกต์ศาสตร์การแพทย์แห่งแผ่นดินเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรทางการแพทย์ของทั้งสองฝ่าย ให้มีความรู้ที่ดีทางด้านแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้สามารถจัดการเรียน การสอน บริหารการศึกษา และวิจัยทางด้านแพทยศาสตรศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ งานวิจัย นวัตกรรม งานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อมุ่งตอบสนอง และสร้างประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศ

สำหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแผนจะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกในปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน เพื่อสร้างนิสิตแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถทางการแพทย์แผนปัจจุบัน และมีความรู้เกี่ยวกับปัญหาสุขภาพและโรคที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เข้าใจภาวะเศรษฐกิจ สังคม

Advertisement

ควบคู่กับความรู้ด้านเวชศาสตร์เกษตร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านแพทย์แผนไทยในการรักษาผู้ป่วยควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน และเป็นแพทย์นักวิจัย มุ่งเน้นงานวิจัยด้านการเกษตร อาหาร สิ่งแวดล้อม สามารถผลิตชีวนวัตกรรมได้