โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งศาสตราจารย์ใหม่ 7 ราย ใน 6 มหาวิทยาลัย

ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้งศาสตราจารย์ใหม่รวม 7 ราย ใน 6 มหาวิทยาลัย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรตกล้ำโปรตกระหม่อมแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานสถาบันสังกัตมหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาสัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ในนสาขาวิชาต่าง ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ รวม 7 ราย ตังนี้

มหาวิทยาลัยนเรศวร
รองศาสตรารย์สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้ตำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน2561

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. รองศาสตราจารย์พูนศรี รังษีขจี สังกัตณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ตำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขวิชาจิตเวชศาสตร์ สังกัตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม2561
2. รองศาสตราจารย์เกียรติไชย ฟักศรี สังกัดณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยชอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2564

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รองศาสตราจารย์บุญชนะ พงษ์เจริญ สังกัตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองศาสตราจรย์จรุวัตร เจริญสุข สังกัดณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทศโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2562

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ณพชาติ ลิมปพยอม สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาออร์โธปิดิดส์ สังกัดณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ธีรวรรณ บุญญวรรณ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาฟิสิกส์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ ณ วันที่ 17สิงหาคม พ.ศ. 2566

แต่งตั้งศาสตราจารย์-18 สิงหาคม66

02-แต่งตั้งศาสตราจารย์ 16 สิงหาคม 66