ส่องค่าเทอม 4 มหาวิทยาลัยไทย จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ-มหิดล

ค่าเทอม
ภาพโดย Gerd Altmann จาก Pixabay

ส่องค่าเทอม 4 มหาวิทยาลัยท็อปของไทย จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ-มหิดล แต่ละคณะค่าเทอมประมาณเท่าไหร่บ้าง เป็นข้อมูลตัดสินใจยื่นสมัคร

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการสอบเข้ามหาวิทยาลัยผ่านระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ประจำปีการศึกษา 2567 ซึ่งที่ผ่านมาได้เสร็จสิ้นการสอบ TGAT/TPAT เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ยังเหลือการสอบ A-Level ซึ่งจะเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กเพจ Dek-D’s TCAS สอบติดไปด้วยกัน ได้รวบรวมข้อมูลค่าเทอม 4 มหาวิทยาลัยท็อปของไทยปีการศึกษา 2567 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการเลือกศึกษาต่อของ Dek67 ซึ่งจะเป็นข้อมูลเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย โครงการปกติ/ภาคปกติ อ้างอิงจากประกาศล่าสุดของแต่ละมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิสิตไทย-เหมาจ่ายต่อภาคเรียน ข้อมูลเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย

 • คณะแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 34,000 บาท
 • คณะจิตวิทยา 26,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 26,500 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ 26,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 26,500 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 25,500 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 25,500 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 25,500 บาท
 • คณะครุศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะนิเทศศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 21,000 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 21,000 บาท
 • สำนักวิชาทรัพยากรการเกษตร 21,000 บาท
 • คณะอักษรศาสตร์ 21,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาคปกติ-เหมาจ่าย ต่อภาคเรียน ข้อมูลเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย

 • คณะแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 17,300 บาท
 • วิทยาลัยการชลประทาน 17,300 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 16,300 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 16,300 บาท
 • คณะสิ่งแวดล้อม 16,300 บาท
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร 16,300 บาท
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 16,300 บาท
 • คณะเกษตร 14,300 บาท
 • คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ 14,300 บาท
 • คณะวนศาสตร์ 14,300 บาท
 • คณะประมง 14,300 บาท
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ 14,300 บาท
 • คณะบริหารธุรกิจ 12,900 บาท
 • คณะมนุษยศาสตร์ 12,900 บาท
 • คณะศึกษาศาสตร์ 12,900 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 12,900 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์ 12,900 บาท

รายละเอียดค่าเทอมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการปกติ-เหมาจ่าย/ภาคเรียน ข้อมูลเฉพาะหลักสูตรภาษาไทย

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 21,200 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ 21,100 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ (แผนไทย) 16,800 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท
 • คณะนิติศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 14,200 บาท
 • คณะรัฐศาสตร์ 13,000 บาท
 • คณะเศรษฐศาสตร์ 14,200 บาท
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (รังสิต) 13,800 บาท
 • คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (ลำปาง) 18,800 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ 15,300 บาท
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน 14,800 บาท
 • คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 13,000 บาท
 • คณะสหเวชศาสตร์ 16,500 บาท
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ (ลำปาง) 18,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (รังสิต) 17,000 บาท
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ลำปาง) 22,100 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 17,300 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18,200 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 15,800 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ 16,500 บาท

รายละเอียดค่าเทอมของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรปกติ-เหมาจ่าย/ภาคเรียน 

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 50,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (แพทยฯ) 30,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (พยาบาล) 25,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (ฉุกเฉินแพทยฯ) 21,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามา (ผิดปกติสื่อความหมาย) 25,000 บาท 
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (แพทยฯ) 30,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (เทคโนฯ ศึกษาแพทยฯ) 21,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (กายอุปกรณ์) 21,000 บาท
 • คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชฯ (แพทย์แผนไทยประยุกต์) 25,000 บาท
 • คณะเภสัชศาสตร์ 30,000 บาท
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ 30,000 บาท
 • คณะกายภาพบำบัด 25,000 บาท
 • คณะเทคนิคการแพทย์ 25,000 บาท
 • คณะพยาบาลศาสตร์ 25,000 บาท
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 25,000 บาท
 • วิทยาลัยราชสุดา 21,000 บาท
 • คณะวิทยาศาสตร์ 21,000 บาท
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 21,000 บาท
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 21,000 บาท
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 21,000 บาท
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา 18,000 บาท
 • คณะศิลปศาสตร์ 17,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (เฉพาะสาขาสาธาฯ) 18,000 บาท
 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ (สาขาอื่น ๆ) 21,000 บาท
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศฯ (นานาชาติ) 50,000 บาท
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สาขาแพทยฯ) 30,000 บาท
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (สาขาสัตวแพทยฯ) 25,000 บาท

รายละเอียดค่าเทอมของมหาวิทยาลัยมหิดล

อย่างไรก็ตาม บางคณะอาจมีหลักสูตรนานาชาติ, โครงการพิเศษอื่น ๆ ซึ่งค่าเทอมจะสูงกว่าภาคปกติ