ราชกิจจาฯ ประกาศ ม.ขอนแก่น จัดหาวัคซีนโควิดได้เอง

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถจัดหา ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น เพื่อให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

วันที่ 17 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคมที่ผ่านมา ความว่า

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กอรปกับประกาศ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นั้น

เพื่อให้การบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ซึ่งอยู่ในหน้าที่และความรับผิดชอบของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงการป้องกันการระบาดและความรุนแรงของโรคในจังหวัดขอนแก่น และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 มาตรา 14 (1) และมาตรา 23 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558ประกอบกับ มติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 จึงออกข้อบังคับ ไว้ดังนี้

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ”

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ มหาวิทยาลัย หมายความว่า มหาวิทยาลัยขอนแก่น  สภามหาวิทยาลัย หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น อธิการบดี หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุข หมายความว่า การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การควบคุมและฟื้นฟูสุขภาพ ตลอดจนการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหา ผลิต ขาย นำเข้า หรืออนุญาตและออกใบอนุญาต การขึ้นทะเบียนยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์

แลข้อ 4 ให้อธิการบดีเป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ทางการแพทย์และการสาธารณสุขในสถานการณ์และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และให้มีอำนาจในการตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ อธิการบดีอาจมอบหมายหรือมอบอำนาจ ให้หน่วยงานของรัฐอื่นใด หน่วยงานภาคเอกชน บุคคล ทั้งในและต่างประเทศหรือผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยผู้ใดเป็นผู้รับมอบหมาย หรือได้รับมอบอำนาจ ดำเนินการแทนได้

ข้อ 5 การให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการโดยคำนึงถึง ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณาถึงความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี และประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นการเฉพาะ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้อธิการบดีรายงานการดำเนินการตามข้อบังคับฉบับนี้ให้สภามหาวิทยาลัยทราบเป็นระยะ

ข้อ 6 ยา วัคซีน เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอื่น ๆ ที่จำเป็น ที่มหาวิทยาลัย จัดหามาเพื่อให้บริการสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถือเป็นสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัยที่ใช้เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการ ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดชอบแห่งการบังคับคดีและการบังคับทางปกครอง ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2558

ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้สภามหาวิทยาลัย เป็นผู้วินิจฉัยถือเป็นที่สิ้นสุด

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564

ณรงค์ชัย อัครเศรณี นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ