3 บริษัท เครือ ซี.พี. ลงขันซื้อที่ดิน “สุขุมวิท 50” มูลค่า 500 ล้านบาท

ภาษีที่ดิน

“โลตัส-MQDC-ซีพี ฟิวเจอร์” 3 บริษัท เครือ ซี.พี. ลงขันซื้อที่ดินซอยสุขุมวิท 50 จาก “ประกิต โฮลดิ้งส์” 2 แปลง มูลค่ารวมกว่า 500 ล้านบาท

วันที่ 29 กันยายน 25655 นายประกิต อภิสารธนรักษ์ ประธานกรรมการบรหิาร บริษัท ประกิต โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ได้มีมติให้บริษัทจำหน่ายสินทรัพย์ของบริษัท คือ ที่ดินจำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 1 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ที่ซอยสุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ให้กับบริษัทในเครือ ซี.พี. ประกอบด้วย

(1) บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ MQDC
(2) บริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
และ (3) บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด ดำเนินธุรกิจค้าปลีกภายใต้แบรนด์ “โลตัส” (Lotus’s)

ในราคาซื้อขายรวม 503,200,000 บาท โดยผู้ซื้อทั้ง 3 บริษัท จะชำระค่าที่ดินดังกล่าวเป็นเงินสด โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด

โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวเป็นการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547

โดยมีขนาดรายการและรายละเอียดการเข้าทำรายการปรากฏในสารสนเทศการเข้าทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่ส่งมาพร้อมนี้ และต้องดำเนินการจัดส่งสารสนเทศนี้ไปยังผู้ถือหุ้นภายใน 21 วัน นับแต่วันที่เปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย