ชื่อคล้ายเป็นเหตุ “เอเซีย พลัส” แจงไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ “บล.เอเชีย เวลท์”

เอเซีย พลัส

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ชี้แจงไม่มีความเกี่ยวข้อง-ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับ “บล.เอเชีย เวลท์” พร้อมยืนยันไม่ได้รับผลกระทบจากธุรกรรมซื้อขายหุ้นบริษัทแห่งหนึ่ง

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส เปิดเผยว่า จากกรณีที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุน (ก.ต.ท.) มีมติให้บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด ระงับการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมป้องกันความเสี่ยงโดยรวมในเงินลงทุนของบริษัท

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด และบริษัท ที่ปรึกษาเอเซีย พลัส จำกัด (กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส) ตระหนักถึงความวิตกกังวลของท่านลูกค้าและนักลงทุนทุกท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้กับท่านลูกค้าและนักลงทุน กลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส ใคร่ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส “ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับ บริษัทหลักทรัพย์เอเชีย เวลท์ จำกัด นอกจากนี้กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ไม่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการทำธุรกรรมซื้อขายหุ้นของบริษัทแห่งหนึ่งแต่อย่างใด”

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ยึดมั่นและปฏิบัติตามแนวทางการประกอบธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล มีมาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ โปร่งใส และปฏิบัติตามกฏระเบียบ กฏเกณฑ์และกฎหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายของสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) และมีการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงตามนโยบายการกำกับดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและที่ปรึกษาการลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ มากว่า 48 ปี ไม่เคยหยุดพัฒนาและยังคงเดินหน้าค้นหาทางเลือกใหม่ๆ สำหรับการลงทุนที่หลากหลายและเหมาะสมจากทั่วโลก เพื่อนำเสนอและส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุดให้กับท่านลูกค้าและนักลงทุน ทั้งยังให้ความสำคัญกับการประเมินทั้งโอกาสและความเสี่ยงเพื่อการลงทุนที่เติบโตและยั่งยืนตามหลักการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ยึดถือมาโดยตลอด

ด้วยเหตุนี้ท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณและนักลงทุนทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่ากลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส จะมุ่งมั่นคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ดีที่สุดอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุนทุกท่านในทุกช่วงจังหวะการลงทุน และกลุ่มบริษัทเอเซีย พลัส คำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านลูกค้าผู้มีอุปการะคุณและนักลงทุนทุกท่านเป็นสำคัญ