วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 มีขั้นตอนอย่างไร

ขั้นตอน เช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 จากกรมธนารักษ์ ต้องทำอย่างไร 

กรมธนารักษ์ประกาศเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ตั้งแต่ 1 มราคม 2566 เป็นต้นไป โดยราคาประเมินที่ดินมีอัตราการเปลี่ยนแปลงราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยทั้งประเทศประมาณร้อยละ 8.93 และราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างเพิ่มขึ้นเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6.21

สำหรับปีภาษี 2566 จะใช้ราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอบบัญชี พ.ศ. 2566-2569 ไปใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ซึ่งจากข้อมูลที่ผ่านมามีจำนวนการจดทะเบียนซื้อขายเฉลี่ยปีละประมาณ 7 ล้านแปลง คิดเป็นร้อยละ 20 จากจำนวนแปลงที่ดินทั้งหมด และราคาดังกล่าวยังนำไปใช้ในการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

               

ซึ่งหากประชาชนที่เป็นเจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นเกษตรกรรมหรือเป็นที่อยู่อาศัย (บ้านหลังหลัก) มีมูลค่าไม่เกิน 50 ล้านบาท จะได้รับการยกเว้นภาษี ซึ่งถือว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบ แต่จะได้รับผลกระทบกับประชาชนผู้ที่ถือครองที่ดินที่มีจำนวนมาก และมีบ้านมากกว่า 1 หลัง สำหรับผู้เช่าที่ราชพัสดุยังจะต้องจ่ายค่าภาษี ซึ่งไม่ได้รับการยกเว้น

“ประชาชาติธุรกิจ” สรุปขั้นตอนการตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

เช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 ผ่านเว็บไซต์

การตรวจสอบราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สามารถทำได้โดยการเข้าไปที่เว็บไซต์ http://property.treasury.go.th/pvmwebsite/index3.asp ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวจะแสดงราคาประเมินฯ ที่เป็นราคาใหม่ ณ ปี 2566-2569

เมื่อเข้ามาที่เว็บไซต์แล้ว จะสามารถเลือกตรวจสอบราคาประเมินที่ดินได้ 4 รูปแบบ คือ

 1. ราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่โฉนด
 2. ราคาประเมินที่ดิน จากเลขที่ดิน
 3. ราคาประเมินที่ดิน นส.3ก
 4. ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

3 วิธีเช็กราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

การตรวจสอบราคาประเมินที่ดิน สามารถทำได้ 3 วิธีคือ

1.ตรวจสอบจาก “เลขที่โฉนด”

 1. กรอก “เลขที่โฉนด”
 2. ระบุ “จังหวัด” ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 3. กด “ค้นหา”
 4. ระบบจะแสดงราคาประเมินที่ดินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

2. ตรวจสอบจาก “เลขที่ดิน”

 1. ระบุ ” เลขที่ดิน”
 2. ระบุ “ระวาง”
 3. ระบุ “จังหวัด” ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 4. กด “ค้นหา”
 5. ระบบจะแสดงราคาประเมินที่ดินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

3.ตรวจสอบราคาที่ดิน นส.3ก

 1. กรอก “เลขที่ นส.3ก”
 2. ระบุ “จังหวัด” ที่ที่ดินนั้นตั้งอยู่
 3. กด “ค้นหา”
 4. ระบบจะแสดงราคาประเมินที่ดินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้

การตรวจสอบราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง

สำหรับการตรวจสอบราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง สามารถทำได้โดยการระบุ “จังหวัด” ที่ต้องการตรวจสอบ แล้วกด “ค้นหา” ระบบจะแสดงข้อมูลราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างทั้งหมด ทั้งบ้านพักอาศัย ห้องแถว ตึกแถว คลังสินค้า อาคาร พื้นที่พาณิชย์รูปแบบต่าง ๆ โดยสามารถเลือกดูแต่ละหน้าได้ หรือกดแสดงในรูปแบบรายงานได้

นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกดูแบบเฉพาะสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการตรวจสอบได้

เช็กราคาประเมินที่ดิน พร้อมดูตำแหน่งที่ดินได้

นอกจากเว็บไซต์ที่กล่าวไปข้างต้นแล้ว กรมธนารักษ์ยังมีอีกหนึ่งเว็บไซต์ คือ https://assessprice.treasury.go.th/ ซึ่งสามารถเลือกดูราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้เช่นเดียวกัน แต่มีความแตกต่างคือ สามารถแสดงตำแหน่งที่ดินไปพร้อมกันในทันที โดยจะสามารถแสดงตำแหน่งที่ดิน พร้อมราคาประเมินที่ดินใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป