INTUCH เตรียมจ่ายปันผลพิเศษ 1.40 บาท/หุ้น กรณีขายหุ้น THCOM ให้ GULF

ผู้ถือหุ้น INTUCH ไฟเขียวขายหุ้น THCOM ยกพอร์ตให้กลุ่มบริษัท GULF ภายใน 30 ธ.ค.นี้ พร้อมประกาศจ่ายปันผลพิเศษผู้ถือหุ้น อัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น

วันที่ 28 ธันวาคม 2565 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 28 ธ.ค. 2565 มีมติอนุมัติให้บริษัทจำหน่ายหุ้นทั้งหมดในบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) หรือ THCOM ให้กับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF และ/หรือ บริษัท กัลฟ์ เวนเซอร์ส จำกัด (กลุ่มบริษัท GULF) ในราคาซื้อขายหุ้นละ 9.92 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 4,742.64 ล้านบาท 

นอกจากนี้ INTUCH ยังแจ้งถึงการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้กับผู้ถือหุ้น ในอัตรา 1.40 บาทต่อหุ้น ในวันที่ 27 ม.ค.2566 โดยมีหมายเหตุว่า การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความสำเร็จในการซื้อขายหุ้นทั้งหมดของ บมจ.ไทยคม ให้แก่กลุ่มบริษัท GULF โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธ.ค. 2565 นี้