ตลาดหลักทรัพย์ เพิกถอน DTAC และ TRUEE จากหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้ว

หุ้นดีแทค ทรู

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิกถอน DTAC และ TRUEE จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน หลังควบรวมและสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย ส่วนหลักทรัพย์ใหม่ใช้ชื่อ “TRUE” เริ่มซื้อขาย 3 มีนาคม 2566 

วันที่ 1 มีนาคม 2566 บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (DTAC) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TRUEE) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่ บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUEE)ได้ดำเนินการควบบริษัทและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัทแล้ว ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัทข้างต้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 171 (4) และ 171 (1) แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงสั่งเพิกถอนหลักทรัพย์ของ DTAC และ TRUEE จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และรับหลักทรัพย์ของ TRUE เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัท กล่าวคือตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 (มีผลในระบบการซื้อขายตั้งแต่วันที่ 2 มี.ค. 2566) และเริ่มซื้อขายได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ TRUE ในวันที่ 3 มีนาคม 2566 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย (อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 3 มี.ค. 2566 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ TRUE ตลาดหลักทรัพย์ฯจะยังคงไม่มีการกำหนด Ceiling & Floor ต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ TRUE) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของTRUE แล้ว ในวันทำการถัดไป Ceiling & Floor ของหุ้นสามัญ TRUE จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกต

Advertisement

สำหรับจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ มีจำนวน 34,552,100,801 หุ้น ราคาพาร์(บาทต่อหุ้น) 4 บาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 138,208,403,204.00 บาท

หุ้นใหม่ ทรู TRUE จำนวนหุ้น-ทุนจดทะเบียน