STARK ไม่รอด ! ประชุมเจ้าหนี้หุ้นกู้ โหวตเรียกเงินคืนทันที 2 รุ่น 2 พันล้าน

บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK

STARK ไม่รอด ! ผู้ถือหุ้นกู้มีมติโหวต “ผิดนัดชำระหนี้” พร้อมเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยถึงกำหนดชำระโดยพลันรวม 2,241 ล้านบาท ด้านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องทำหนังสือแจ้ง STARK ภายใน 5 วัน เพื่อให้ชำระหนี้ทั้งหมดภายใน 30 วัน หากยังไม่จ่ายจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวบริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK ซึ่งมีหุ้นกู้จำนวน 5 รุ่น เสี่ยงผิดนัดชำระหนี้ มูลค่าหนี้คงค้างรวม 9,198.4 ล้านบาท ประกอบด้วย

– หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2566 (STARK239A) จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออก 1,291.50 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 ก.ย. 2566

               

– หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (STARK249A) จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออกจำนวน 949.50 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 2 ก.ย. 2567

– หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (STARK245A) จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออกจำนวน 1,701.10 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 12 พ.ค. 2567

– หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 (STARK255A) จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออกจำนวน 1,322 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 12 พ.ค. 2568

Advertisement

– หุ้นกู้บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 (STARK242A) จำนวนหุ้นกู้ที่ออกและจำนวนเงินต้นที่ออกจำนวน 3,934.3 ล้านบาท วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ 17 ก.พ. 2567

โดยวันนี้ (31 พ.ค.) เวลา 14.00 น. ทางผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 1.เพื่อพิจารณายกเว้นเหตุผิดนัดอันเกิดจากการที่ผู้ออกหุ้นกู้ส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2565 ล่าช้ากว่าที่กฎหมายและข้อกำหนดสิทธิกำหนด และ 2.การเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default) (จะมีการพิจารณาลงมติในวาระตามข้อ 2 เฉพาะในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติ “ไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด” ในวาระที่ 1)

แหล่งข่าววงใน เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า หุ้นกู้ STARK ทั้งหมด 5 รุ่น มีจำนวน 2 รุ่นคือ STARK239A และ STARK249A ที่มีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้โหวตการเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลัน (Call Default)

โดยขั้นตอนหลังจากนี้เจ้าหนี้หุ้นกู้สามารถเรียกร้องค่าเสียหายผ่านผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ต้องทำหนังสือแจ้งกับ STARK ภายใน 5 วัน เพื่อให้ชำระหนี้ทั้งหมดคืนภายใน 30 วัน (รวมมูลหนี้ 2 รุ่น มูลค่าประมาณ 2,241 ล้านบาท) หลังจากนั้นหากยังไม่จ่ายจะเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี

Advertisement