STARK กรรมการลาออกอีก 3 ราย “สมชัย สวัสดีผล” นั่งประธานบอร์ดแค่ 3 วัน

STARK

STARK แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ กรรมการบริษัทลาออก 3 ราย มีผลทันที 7 ก.ค. พบ “สมชัย สวัสดีผล” นั่งประธานบอร์ดได้แค่ 3 วัน หลังเข้ารับตำแหน่งแทน “ปกรณ์ สุชีวกุล” เมื่อวันที่ 4 ก.ค.

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต กรรมการ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯว่า ขอแจ้งให้ทราบการลาออกของกรรมการทั้งหมด 3 ราย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ดังนี้

1.นายอภิวุฒิ ทองคำ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เนื่องจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เร่งดำเนินการและผลักดันให้บริษัทสามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ให้ได้โดยเร็วที่สุด รวมทั้งช่วยให้ความเห็นและแนวทางในการแก้ปัญหาของบริษัทและให้คำแนะนำต่อคณะกรรมการบริษัทได้เสร็จสิ้นลุล่วงไปแล้ว

2.นายสมชัย สวัสดีผล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

3.นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจากปัญหาและภารกิจส่วนตัว ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก่บริษัทในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่

ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการสรรหาและ แต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่อไป


อนึ่ง เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งนายสมชัย สวัสดีผล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ แทน พ.ต.ท.ปกรณ์ สุชีวกุล ที่ลาออก และแต่งตั้งนายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายสุวัฒน์ เชวงโชติ ที่ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566