ส่องประกันชีวิตแบบ Global Index (Par) ทางเลือกใหม่ของนักลงทุน

หุ้น-ลงทุน
บทความโดย "เบญจพล จันทร์เจริญ"  
ที่ปรึกษาการเงิน AFPT™ สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ประกันชีวิต หากแยกตามชนิดของการจ่ายผลตอบแทน จะแบ่งได้ 2 ประเภท คือ มีเงินปันผล กับไม่มีเงินปันผล ซึ่งแบบมีเงินปันผล เรียกย่อว่า Par (Participating Life Insurance) เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิต ที่จ่ายผลประโยชน์เพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ โดยจำนวนเงินผลประโยชน์เพิ่มเติมดังกล่าว จะไม่รองรับจำนวนการจ่ายที่แน่นอน แต่เป็นโอกาสรับเงินปันผลเพิ่มเติมจากการลงทุน

โดยประกันชีวิตที่นิยมในตลาด จะมีทั้งในรูปแบบตลอดชีพ ชั่วระยะเวลา สะสมทรัพย์ บำนาญ และประกันชีวิตควบการลงทุน ซึ่งผู้ซื้อกรมธรรม์นั้น ๆ จะต้องพิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับแผนการเงินของตนเองให้มากที่สุด ในส่วนของเงินปันผล ตามวิธีจัดสรรเงินลงทุน ตามแบบประกันทั้ง 3 ประเภทคือ

 • เงินปันผลจากผลตอบแทนระดับดัชนี (Global Index)
 • เงินปันผลทั่วไป (Endowment Par)
 • ประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit Linked)

ในบทความนี้ จะนำพาท่านไปทำความรู้จักกับกรมธรรม์แบบ Global Index (Par) ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจในการทำประกันชีวิตแบบคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นจากการออม

กรมธรรม์แบบ Global Index (Par)  คือ กรมธรรม์ที่จ่ายผลตอบแทน แบบมีเงินปันผลซึ่งอ้างอิงจากผลตอบแทนระดับดัชนี (Index) กรมธรรม์แบบนี้จะเป็นแบบสะสมทรัพย์ หรือออมทรัพย์ บางบริษัทใช้คำว่า Smart Link มีระยะเวลาคุ้มครองส่วนใหญ่ที่ 15 ปี เน้นจ่ายเบี้ยประกันสั้น เช่น 3 ปี, 5 ปี หรือ 6 ปี เป็นต้น

ไม่ต้องตรวจและตอบคำถามสุขภาพ ข้อดี ได้ออมเงิน และยังคุ้มครองชีวิต พร้อมการันตีค่าเบี้ยประกันที่ชำระแล้วเต็มจำนวน

ตัวอย่างแบบประกัน 15/5 รับเงินคืนทุก ๆ 2 ปี ณ สิ้นปีกรมธรรม์ ปีละ 5% ของทุนประกันภัย รวมตลอดสัญญารับ 535% ของทุนประกันภัย ซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่การันตีโดยบริษัทประกัน

เช่น ผู้เอาประกันภัย อายุ 61 ปี ทุนประกัน 1 ล้านบาท เบี้ยประกันที่จ่ายปีละ 1 ล้านบาท ต้องจ่ายเบี้ย 5 ปี ก็เท่ากับ 5 ล้านบาท มีเงินคืนระหว่างสัญญาทั้งหมด 7 ครั้ง ครั้งละ 5% คือ 50,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 350,000 บาท หากอยู่จนครบสัญญากรมธรรม์ ได้เงินทั้งสิ้น 5,350,000 บาท

โดยเบี้ยประกันจะเท่ากันทุกเพศ ทุกชั้นอาชีพ ทั้งนี้อัตราจ่ายเบี้ยประกัน ขึ้นกับช่วงอายุและทุนประกัน ซึ่งเบี้ยประกันนั้นจะคงที่ตลอดอายุสัญญา

สำหรับผู้เอาประกันอายุ 1 เดือน ถึงอายุ 60 ปี

 • ทุนประกัน 50,000-99,999 บาท อัตราเบี้ยประกัน 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท (1,000 : 1,000)
 • ทุนประกัน 100,000-499,999 บาท อัตราเบี้ยประกัน 995 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท (995 : 1,000)
 • ทุนประกัน 500,000-999,999 บาท อัตราเบี้ยประกัน 985 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท (985 : 1,000)
 • ทุนประกัน 1,000,000 บาทขึ้นไป อัตราเบี้ยประกัน 975 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท (975 : 1,000)

ส่วนผู้เอาประกัน อายุ 61 ปี ถึงอายุ 70 ปี

 • อัตราเบี้ยประกัน 1,000 บาท ต่อทุนประกัน 1,000 บาท (1,000 : 1,000)

นอกจากนี้ผู้เอาประกันภัยยังสามารถรับเงินกำไรจากการลงทุน หากขาดทุนบริษัทประกันชีวิตรับภาระไว้เอง เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนการลงทุนในกองทุนระดับโลก ในรูปเงินปันผล (ถ้ามี)

อาทิ ตัวอย่างการลงทุนใน Global Investment Index เมื่ออยู่ครบสัญญา ผู้ถือกรมธรรม์มีอัตราส่วนร่วมในเงินปันผล (Participation Rate) ที่ร้อยละ 50 คือแบ่งกันคนละครึ่งกับบริษัทประกันชีวิต ส่วนค่าเบี้ยประกัน ผู้เอาประกันภัย ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทต่อปี ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ข้อควรพิจารณา คือ ผู้เอาประกันภัยควรชำระเบี้ยจนครบระยะเวลา และถือครองกรมธรรม์จนครบสัญญา หากกรมธรรม์ยุติความคุ้มครองก่อนครบสัญญา ผู้ขอเอาประกันภัย อาจไม่ได้รับเงินคืน เท่ากับ สิทธิประโยชน์สูงสุดจากกรมธรรม์ หรือจำนวนเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

ในส่วนของความคุ้มครองชีวิต กรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน เสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความคุ้มครองชีวิต ณ ปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 105%, ปีที่ 2 รับ 220%, ปีที่ 3 รับ 330%, ปีที่ 4 รับ 440% และตั้งแต่ปีที่ 5-15 รับ 550% ของทุนประกันภัย กรณีเสียชีวิตก่อน ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 เป็นต้นไป มีโอกาสรับเงินปันผล (ถ้ามี)

ตัวย่างดัชนีที่ใช้ในการคำนวณ เช่น Global Investment Index จะลงทุนผ่านดัชนีในระดับสากลทั่วโลก เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา

โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ร้อยละ 70 และตราสารทุนร้อยละ 30 ของพอร์ต ในอนาคตก็อาจมีการปรับสัดส่วนการลงทุน เพื่อเพิ่มผลตอบแทน หรือลดความเสี่ยง และความผันผวนลงได้ ขึ้นกับสภาวะการลงทุนในตลาดโลก

การคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ บริษัทประกันชีวิต จะแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย เป็นต้น

เงินปันผลที่มาจากการลงทุนในต่างประเทศจะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวน เมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไข ไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ประกันชีวิตแบบ Global Index (Par)

ประกันชีวิตแบบ Global Index (Par) ผู้เอาประกันภัยมีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงขึ้นจากการลงทุนระยะยาว ไม่มีการล็อกผลตอบแทนเหมือนประกันชีวิตแบบเดิม ๆ เพราะอาศัยความเชี่ยวชาญผู้จัดการกองทุนระดับโลก มีสินทรัพย์ลงทุนที่หลากหลาย

ดังนั้นเงินปันผลที่จะได้รับเมื่อครบสัญญา อาจไม่แน่นอนก็ตาม เมื่อครบสัญญา ถ้าเงินบาทอ่อนค่า Index ขึ้น จะเป็นประโยชน์เชิงบวก ได้เงินปันผลเพิ่มขึ้น หาก Index ติดลบ ไม่ได้เงินปันผล (เงินต้นก็ไม่หาย) ซึ่งการลงทุนระยะยาว หากมีการจัดพอร์ตลงทุนแบบผสม เน้นลงทุนตราสารหนี้ในสัดส่วนที่สูงในพอร์ต ก็จะช่วยลดความผันผวนลงได้

อย่างไรก็ตาม ประกันชีวิตแบบ Global Index (Par) ยังมีข้อควรพิจารณาที่ควรทราบ เหมือนการสมัครทำประกันทั่วไป ดังนี้

 • หากต้องการไถ่ถอนก่อนกำหนด จะหยุดชำระเบี้ยโดยเลือกใช้มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ ใช้เงินสำเร็จ ขยายเวลา เหมือนกับแบบประกันชีวิตทั่วไป คือ อาจจะไม่ได้รับเงินคืนเต็มยอดตามที่ชำระเบี้ยไป
 • ทุนประกันที่ได้รับจะต่ำกว่าการซื้อประกันแบบตลอดชีพ อาจจะไม่ได้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในแง่สร้างความคุ้มครองมากนัก
 • ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้
 • ความเสี่ยงจากการรับผลตอบแทนจากเงินปันผล ไม่แน่นอน อาจได้มากหรือน้อยก็ได้ ถ้าขาดทุนบริษัทประกันรับไว้เอง หากผู้เอาประกันอยู่จนครบสัญญากรมธรรม์จะได้เงินค่าเบี้ยที่จ่ายไปทั้งหมด พร้อมเงินคืนระหว่างสัญญา ที่การันตีโดยบริษัทประกัน

แบบประกันชีวิต Global Index (Par) จึงเป็นทางเลือกหนึ่ง ที่เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาด้านสุขภาพ คนสูงวัย คนที่ต้องการหาผลตอบแทนเพิ่มจากการลงทุน โดยไม่ต้องเลือกกองทุนเอง หรือคนที่มีความคุ้มครองเพียงพอแล้ว

โดยเงินต้นไม่หายหากถือกรมธรรม์จนครบสัญญา จ่ายเบี้ยสั้น มีเงินคืนระหว่างสัญญา อายุรับประกันได้ถึงอายุ 70 ปี ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามเรื่องสุขภาพใด ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ทั้งจำนวน สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทอีกด้วย

แบบประกัน Global Index (Par) เหมาะกับ ประโยชน์ที่ได้รับ
อยากได้เงินคืนเร็ว และไม่อยากจ่ายเบี้ยยาวนาน ง่าย ๆ จ่ายเบี้ยสั้น ๆ เพียง 5 ปี
ไม่ต้องลุ้นเงินคืน เมื่อครบสัญญากรมธรรม์ การันตีค่าเบี้ยที่ชำระแล้วเต็มจำนวน
คนที่อยากกระจายความเสี่ยงไปยังต่างประเทศ เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากลงทุนในกองทุนระดับโลก
หากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร มีโอกาสรับผลตอบแทนเพิ่ม อุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิต พร้อมรับเงินปันผล
คนมีปัญหาด้านสุขภาพ คนสูงวัย ไม่ต้องตรวจ และตอบคำถามเรื่องสุขภาพ
เอาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทั้งก้อน ช่วยลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาทต่อปี