หุ้นกู้ออกใหม่เดือน ธ.ค. บริษัทแห่ระดมทุน จูงใจจ่ายดอกเบี้ยสูง 7%

หุ้น-ลงทุน
อัพเดตล่าสุด 1 ธันวาคม 2566 เวลา 07.02 น.

รวมลิสต์หุ้นกู้ออกใหม่เดือน ธ.ค. 66 บริษัทจดทะเบียน-น็อนลิสต์เต็ด เดินหน้าระดมทุน “ตุนสภาพคล่อง-ชำระหนี้” ต่อเนื่อง พบบางรายจูงใจจ่ายดอกเบี้ยสูง 7%

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ประชาชาติธุรกิจ รวบรวมข้อมูลผู้ออกหุ้นกู้ใหม่เพื่อเสนอขายในเดือนธันวาคม 2566 โดบพบว่ามีทั้งบริษัทจดทะเบียนและไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ที่เดินหน้าระดมทนขายหุ้นกู้เพื่อตุนสภาพคล่องและนำเงินไปชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง โดยพบบางรายจูงใจจ่ายดอกเบี้ยสูงถึง 7% ต่อปี ลองไปดูกันว่ามีบริษัทไหนออกขายกันบ้าง

CPF เปิดขายหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) CPF ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และมีสิทธิเลื่อนชำระดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยมีดังนี้

 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-5 เท่ากับ 5.55% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 6-25 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 0.25% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยปีที่ 26-50 เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 1.00% ต่อปี
 • อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ปีที่ 51 เป็นต้นไป เท่ากับผลรวมของ (ก) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี (ข) Initial Credit Spread และ (ค) อัตรา 2.00% ต่อปี

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยจะปรับทุก ๆ 5 ปี โดยอ้างอิงจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 5 ปี ณ สิ้นสุดวันทำการของ 2 วันทำการก่อนวันเริ่มต้นของงวดการปรับอัตราดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้อง โดยที่ Initial Credit Spread เท่ากับ 2.62% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 28 พ.ย.-1 ธ.ค. 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1. การประกอบธุรกิจทั่วไป 2. การขยายธุรกิจ 3. การลงทุนในหุ้นหรือทรัพย์สิน 4. การชำระคืนหนี้ 5. การให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อยในกลุ่มซีพีเอฟ หรือเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มซีพีเอฟ

TPIPL เปิดจอง 12-14  ธ.ค. ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) (TPIPL) ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ย 4.10% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12-14 ธ.ค. 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท หลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส- ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้สำหรับเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ คือ ธนาคาร ทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A-

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ดังนี้

1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 30 มกรำคม 2567 (TPIPL241A) จำนวน 4,000 ล้านบาท 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 2 เมษายน 2567 (TPIPL244A) จำนวน 4,127 ล้านบาท 3. เพื่อชำระคืนหนี้ตั๋วแลกเงินภายในเดือนมีนาคม 2567

สยามแก๊ส เปิดจอง 14-18  ธ.ค. ดอกเบี้ย 5.15% ต่อปี

บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) (SGP) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะบุคคลทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ดอกเบี้ย 4.75-4.95% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี 2 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ดอกเบี้ย 4.95-5.15% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 14-18 ธ.ค. 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีแบ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

1. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทุกประเภท (ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน) ได้แก่

 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด

2. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนที่เป็นสหกรณ์เท่านั้น คือ บริษัท ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)

3. สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น คือ บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด

และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้  ได้แก่ 1. เพื่อทดแทนเงินของบริษัทที่ได้สำรองจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ SGP23DA ครบกำหนดวันที่ 7 ธันวาคม 2566 จำนวน 2,000 ล้านบาท 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ SGP241A ครบกำหนด วันที่ 23 มกราคม 2567 จำนวน 4,000 ล้านบาท

NOBLE เปิดจอง 18-20 ธ.ค. ดอกเบี้ย 5.25% ต่อปี

บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (NOBLE) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 26 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.70-4.80% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 5.15-5.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

 และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด  เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2023
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ [BBB]

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NOBLE242Aซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 มูลค่า 1,800 ล้านบาท และชำระคืนหนี้หุ้นกู้ NOBLE24OA ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 29 ตุลาคม 2567 มูลค่า 300 ล้านบาท

GRAND เปิดจอง 18-20 ธ.ค. ดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี

บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (GRAND) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด

 • อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

หุ้นบริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (ROH) ยังไม่เปิดเผยมูลค่า โดยมูลค่าหลักประกันรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า 2 : 1 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้

โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ สยามเวลธ์ จำกัด

 และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยเปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 ผู้จองซื้อหุ้นกู้จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB-
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้

1. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้มีประกันของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (GRAND244A) เป็นบางส่วน ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 8 เมษายน 2567 2. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

MTC เปิดจอง 21-25 ธ.ค. ดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (MTC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขาย ผู้ลงทุนทั่วไปและผู้ลงทุนสถาบัน (เฉพาะบุคคลธรรมดา โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้น)

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 5 เดือน 15 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 4.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 5 เดือน 14 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 4.40% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21-22 และ 25 ธันวาคม 2566 ผู้ลงทุนทั่วไปจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี พัฒนสิน จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส – ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)

 และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+
 • หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB+

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจและการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

/// ชาญอิสสระ เปิดจอง 25-27 ธ.ค. ดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี

บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)  (CI) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

หลักประกัน

จำนำที่ดิน 19 โฉนด รวม 38-2-70.0 ไร่ และสิ่งปลูกสร้าง 34 หลัง ภายในโรงแรม บาบา บีชคลับ นาใต้ ยังไม่เปิดเผยมูลค่า โดยผู้ออกหุ้นกู้ต้องดำรงมูลค่าหลักประกันต่อมูลค่าหุ้นกู้ไม่ต่ำกว่า 1.6 เท่า

หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ย 6.65-6.85% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 9 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 7-7.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2566 ผู้จองซื้อหุ้นกู้จองขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้

 • บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 • บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

 • องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB
 • หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหุ้นกู้เดิม CI23DA ภายในเดือนธันวาคม 2566