รายได้อู้ฟู่! เปิดค่าตอบแทน “ประธานบอร์ด” 10 บริษัทใหญ่สุดในตลาดหุ้น

รายได้อู้ฟู่! เปิดค่าตอบแทน “ประธานกรรมการ” 10 บริษัทที่มีขนาดใหญ่สุดในตลาดหุ้นไทย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 วันนี้ประชาชาติธุรกิจ จะพาไปเปิดค่าตอบแทน “ประธานกรรมการ” ของ 10 บริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (Market Cap.) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทย แต่ก่อนจะไปดูค่าตอบแทน ลองมาดูกันว่ามีบริษัทไหนติดอันดับกันบ้าง

10 บริษัทใหญ่สุด

โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ (SETSMART) นับจากต้นปีถึงราคาปิดวันที่ 22 พ.ย. 2566 พบว่า 10 บริษัทที่มีขนาดใหญ่สุดในตลาดหุ้นไทย ประกอบด้วย

  • บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) มีมูลค่า 1,010,379 ล้านบาท
  • บมจ.ปตท. (PTT) มีมูลค่า 992,564 ล้านบาท
  • บมจ.ท่าอากาศยานไทย (AOT) มีมูลค่า 942,856 ล้านบาท
  • บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (ADVANC) มีมูลค่า 648,377 ล้านบาท
  • บมจ.ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) มีมูลค่า 637,182 ล้านบาท
  • บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) มีมูลค่า 536,791 ล้านบาท
  • บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) มีมูลค่า 503,053 ล้านบาท
  • บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) มีมูลค่า 421,138 ล้านบาท
  • บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) มีมูลค่า 354,000 ล้านบาท
  • บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCB) มีมูลค่า 334,185 ล้านบาท

DELTA จ่าย 2.06 แสนบาท/เดือน

ทีนี้ลองมาดูค่าตอบแทนของประธานกรรมการบริษัท เริ่มต้นจาก DELTA ปัจจุบันนายกวง มิ้ง อึ้ง ดำรงตำแหน่งนี้ โดยตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อยู่ที่ 2,475,000 บาท (เฉลี่ย 206,250 บาท/เดือน) เบี้ยประชุม 25,000 บาท/ครั้ง โบนัสประจำปีในอัตรา 60% ของค่าตอบแทนประจำปี

ถัดมาคือ PTT ซึ่งเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 2566 รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 10/2566 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 2566 ได้มีมติแต่งตั้ง ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ มีผลนับแต่วันที่ 16 พ.ย. 2566

PTT จ่าย 6 หมื่น/เดือน

โดยตามที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท อยู่ที่ 60,000 บาท/เดือน เบี้ยประชุม 75,000 บาท/ครั้ง โบนัสประจำปีสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา 25% ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เท่ากับ 0.05% ของกำไรสุทธิประจำปี และให้จ่ายเป็นวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาททั้งคณะ

AOT จ่าย 7 หมื่น/เดือน

ถัดมา AOT ปัจจุบันนายสราวุธ ทรงศิวิไล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทอยู่ที่ 70,000 บาท/เดือน ได้รับเบี้ยประชุม 37,500 บาท/เดือน (โดยจ่ายเบี้ยประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ในกรณีมีเหตุสมควรอาจพิจารณาจ่ายเบี้ยประชุมได้เกินกว่า 1 ครั้งต่อเดือน แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี)

เอไอเอส จ่าย 3 แสน/เดือน

ถัดมา ADVANC ปัจจุบันนายกานต์ ตระกูลฮุน ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการบริษัทอยู่ที่ 300,000 บาท/เดือน มีโบนัสแต่ไม่ได้เปิดเผยตัวเลข

PTTEP จ่าย 8 หมื่น/เดือน

ถัดมา PTTEP ปัจจุบันนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการอยู่ที่ 80,000 บาท/เดือน ค่าเบี้ยประชุม 100,000 บาท/เดือน โบนัสประจำปีสูงกว่ากรรมการ ในอัตรา 25% ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการปี 2566 เท่ากับ 0.2% ของกำไรสุทธิประจำปี และให้จ่ายเป็นวงเงินไม่เกิน 60 ล้านบาท

GULF จ่าย 1.32 แสน/เดือน

ต่อมา GULF ปัจจุบันนายวิเศษ จูภิบาล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการอยู่ที่ 132,000 บาท/เดือน มีโบนัส 2,000,000 บาทต่อปี

CPALL จ่าย 1.2 แสน/เดือน

ต่อมา CPALL ปัจจุบันนายสุภกิต เจียรวนนท์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมการ อยู่ที่ 120,000 บาท/เดือน เงินโบนัสในอัตรา 0.50% ของปันผลที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้จะได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ได้แก่ การประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง (Directors’ and Officers’ Liabilities Insurance) ที่ทุนประกันจำนวน 40 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นเบี้ยประกันประมาณ 3.2 ล้านบาทต่อปี

BDMS จ่าย 7.5 หมื่น/เดือน

ต่อมา BDMS ปัจจุบันนายสันต์ศิริ ศรมณี ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมบริษัท เบี้ยประชุม 75,000 บาท/ครั้ง วงเงินค่ารักษาพยาบาล 3 ล้านบาทต่อปี เป็นค่ารักษาพยาบาลที่ใช้บริการในโรงพยาบาลกรุงเทพและในเครือเท่านั้น

ต่อมา SCC ปัจจุบัน พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2566 กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ 1,800,000 บาท/เดือน   และเงินโบนัสในอัตราไม่เกิน 0.5% ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

SCB จ่าย 2.5 แสน/เดือน


และ SCB ปัจจุบันนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 กำหนดค่าตอบแทนประธานกรรมบริษัทอยู่ที่ 250,000 บาท/เดือน เงินรางวัลกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2565 ในอัตราไม่เกิน 0.08% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมปี 2565 และให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรกันเอง