ITD ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ผ่านฉลุย ยืดจ่ายหนี้ออกไป 2 ปี

ITD อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

”อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์“ แจ้งประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ITD ผ่านฉลุย 4 รุ่น อนุมัติยืดจ่ายหนี้ออกไป 2 ปี ยกเว้นหุ้นกู้รุ่น ITD254A ไม่ครบองค์ประชุม แจ้งเลื่อนประชุมใหม่เป็น 30 ม.ค.นี้

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายวรวุฒิ หิรัญยไพศาลสกุล เลขานุการบริษัท บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) หรือ ITD รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

บริษัทในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ได้จัดให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 (ซึ่งเป็นการประชุมหุ้นกู้ของบริษัททุกชุดร่วมกัน แต่แยกการนับองค์ประชุมและการลงมติ) ในวันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) สำหรับหุ้นกู้ทุกชุดดังนี้

1. หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ITD242A”)
2. หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ITD24DA”)
3. หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2568 (“ITD254A”)
4. หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 1
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 (“ITD24DB”) และ
5. หุ้นกู้ของบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 ชุดที่ 2
ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (“ITD266A”)

ทั้งนี้ วาระการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 และมติที่ประชุม มีดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาผ่อนผันการดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio) ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิ โดยให้มีผลตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2566 จนถึงวันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของปี 2568 และผ่อนผันให้ผู้ออกหุ้นกู้ดำเนินการเจรจา หรือเข้าทำสัญญาใด ๆ กับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัดตามข้อกำหนดสิทธิ

โดยหุ้นกู้ ITD242A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,351,700 คะแนน คิดเป็น 96.0287% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD24DA ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,487,100 คะแนน คิดเป็น 96.8353% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD254A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 3,484,900 คะแนน คิดเป็น 96.9185% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD24DB ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 737,200 คะแนน คิดเป็น 91.8858% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,731,800 คะแนน คิดเป็น 98.5938% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

โดยผลของการลงคะแนนเสียงและมติที่ประชุมจะมีผลบังคับใช้และผูกพันกับผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายที่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ในแต่ละรุ่น และไม่ว่าจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ก็ตาม และมีผลใช้บังคับในวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้มีมติอนุมัติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี และ (ก) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.25 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) และ (ข) การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อีกร้อยละ 0.50 ต่อปี (นับแต่วันถัดจากวันครบ 1 ปี จากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่) โดยจะชำระดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทั้งหมดเพียงครั้งเดียวในวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ใหม่ (ที่ขยายออกไป)

หุ้นกู้ ITD242A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,331,900 คะแนน คิดเป็น 95.1153% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD24DA ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,458,600 คะแนน คิดเป็น 95.1033% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD24DB ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 755,800 คะแนน คิดเป็น 93.1362% (ซึ่งเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

หุ้นกู้ ITD266A ผู้ถือหุ้นกู้เห็นชอบด้วยคะแนน 1,712,200 คะแนน คิดเป็น 97.4280% (ซึ่งเป็ นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ที่จะต้องได้รับการอนุมัติไม่น้อยกว่า 75% ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นกู้ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง)

สำหรับหุ้นกู้ ITD254A ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม ประธานในที่ประชุมสั่งเลิกประชุม ตามข้อ 5 ของเอกสารหมายเลข 1 ของข้อกำหนดสิทธิ และแจ้งเลื่อนประชุมใหม่ไปเป็นวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยวาระการประชุมจะยังคงเป็นวาระที่ 2 ตามที่ได้แจ้งตามหนังสือของบริษัททุกประการ


ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะมาแล้ว ไม่ต้องส่งมาอีกครั้ง และจะยังคงสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่มอบไว้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ ซึ่งบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ITD254A อีกครั้ง