แบงก์กรุงเทพ ขายหุ้นกู้กว่า 2.6 หมื่นล้านในฮ่องกง จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 4.30%

ธนาคารกรุงเทพ

แบงก์กรุงเทพ ออกหุ้นกู้อายุ 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 4.30% ต่อปี วงเงินกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท ขายนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.30 ต่อปี

โดยธนาคารกรุงเทพ สาขาฮ่องกงเป็นผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าว ในวงเงิน 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 2.62 หมื่นล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน

               

ซึ่งจะชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 15 มิถุนายน และวันที่ 15 ธันวาคมของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 โดยหุ้นกู้ครบกำหนดไถ่ถอนในวันที่ 15 มิถุนายน 2570 ทั้งนี้ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดทั้งหมด หรือบางส่วน เมื่อใดก็ได้ก่อนวันครบกำหนด โดยจะต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นกู้ทราบล่วงหน้า อย่างน้อยเป็นระยะเวลา 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน ก่อนหน้าวันไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดดังกล่าว