มหาดไทยออกประกาศ ยกเว้นค่าธรรมเนียมงานทะเบียนราษฎรระบบดิจิทัล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล เพื่อช่วยลดภาระให้กับประชาชน มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 13 มีนาคม 2566

วันที่ 15 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล ฉบับที่ 2 ลงนามโดย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ให้ยกเลิกความในวรรคสองข้อ 7 แห่งกฎกระทรวงกำหนดการปฏิบัติการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล พ.ศ. 2565 และให้ใช้ข้อความเหล่านี้แทน

“ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎรตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 เว้นแต่ค่าธรรมเนียมการแจ้งหรือขอเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามมาตรา 51 ให้แก่ผู้ใช้บริการการทะเบียนราษฎรด้วยระบบดิจิทัล”

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ระบุไว้ว่า เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ให้แก่ประชาชน และกฎกระทรวงนี้ระบุว่า ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

Advertisment

กฎกระทรวงมหาดไทย ยกเว้นค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎรระบบดิจิทัล

ดูประกาศฉบับเต็มที่นี่