กระทรวงอุตฯยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน “หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว”

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับจากวันที่ 11 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 11 มกราคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 6865 (พ.ศ. 2565)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ลงนามโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวมาตรฐานเลขที่ มอก. 2424 – 2562

Advertisement

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกประกาศยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5568 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 และออกประกาศกำหนดมาตรฐาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว มาตรฐานเลขที่ มอก. 2424 – 2565 ขึ้นใหม่ ดังมีรายละเอียดต่อท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้มีผลเมื่อพ้นกำหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

Advertisement

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว

 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยกเลิกและกำหนดมาตรฐาน หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว