ราชกิจจาฯ ประกาศกฎกระทรวง สั่งโรงงานมีสิ่งปฏิกูล ต้องรายงานข้อมูล

ประกาศราชกิจจานุเบกษา-ราชกิจจาฯ ประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงเพิ่มเติม สั่งโรงงานที่ก่อให้เกิดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ต้องจัดทำรายงานข้อมูลแจ้งด้วย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2566 ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ลงนามโดยนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

กฎกระทรวงฉบับดังกล่าวระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 และมาตรา 8 (7) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้

ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ 8 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 “ข้อ 8 โรงงานที่ก่อให้เกิดหรือมีสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานหรือโรงงานที่มีการกำจัด บำบัด หรือจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานต้องจัดทำรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว”

Advertisement

สำหรับเหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องแจ้งข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วในการประกอบกิจการโรงงานเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและติดตามผลการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ อันเป็นการป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมจึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

กฎกระทรวงอุตสาหกรรม-13 มีนาคม 2566