โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 12 ราย

ประกาศราชกิจจา-ราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม รวม 12 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 2 ฉบับ มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ โดย

สำหรับ ประกาศฉบับแรก ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่พิการทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉิน จำนวน 2 ราย ดังนี้

กองทัพบก

1.พันตรี ศรัณย์ณชัย จิตรเพชร เป็น พลตรี ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2563
2.ร้อยเอก ผดุง อินทรวงศ์ เป็น พันโท ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2563

พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ

ส่วน ประกาศฉบับที่สอง เรื่อง พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษระบุว่า ระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ ให้แก่ข้าราชการทหาร สังกัดกระทรวงกลาโหม ที่เสียชีวิตเนื่องจากปฏิบัติหน้าที่ราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินและในเวลาปกติ รวม 10 ราย ดังนี้

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

1. พลตรี คมกฤช วัฒกร เป็น พลโท ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2565

กองทัพบก

2. จ่าสิบเอก สัญญา ยืนยัง เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
3. จ่าสิบเอก ภานุพงษ์ โพธิ์งาม เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565
4. จ่าสิบเอก สง่า จ้อยโถ เป็น ร้อยโท ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
5. จ่าสิบเอก ธีระนาถ ทัศนันท์ เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2561
6. จ่าสิบเอก วัชรศักดิ์ บัวชู เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2562
7. จ่าสิบเอก สราวุฒิ แม้นศรี เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562
8. จ่าสิบโท สิริวัฒน์ วิสุนทร เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563
9. สิบเอก เอกชัย ทองแรง เป็น ร้อยตรี ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2565

กองทัพอากาศ

10. นาวาอากาศตรี วีรละพล แพงวงค์ เป็น นาวาอากาศเอก ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564

ราชกิจจาฯ พระราชทานยศ

ราชกิจจาฯ พระราชทานยศ