กทม. ออกประกาศใหม่ คุม “ร้านอาหาร-หาบเร่-ภัตตาคาร” มีผล 5 ม.ค.นี้

เปิดไส้ในประกาศ กทม.ฉบับใหม่ หลัง 3 ทุ่มห่อกลับบ้านเท่านั้น คุมทุกร้านตั้งแต่หาบเร่ถึงภัตตาหาร เข้มนอกเวลาห้ามกินเหล้าเบียร์ เว้นระยะห่าง แจกบัตรคิวจองออนไลน์ ด้านร้านอาบน้ำตัดขนสัตว์ ช่างใส่ Face Shield-ถุงมือ-เสื้อคลุมแขนยาว “ประชุม-สัมมนา-งานเลี้ยง” เกิน 200 คนต้องขออนุญาต พร้อมปิดเรียนยาวถึง 31 ม.ค. 64 เริ่ม 5 ม.ค. ฝ่าฝืนสั่งปิดทันที 14 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 2563 เวลา 20.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศ กทม.เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 16) โดยมีสาระสำคัญคือ จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ขยายขอบเขตการระบาดเป็นวงกว้างกระจายไปหลายพื้นที่ และตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศเพิ่มขึ้นในแต่ละวัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ผู้ว่ากทม.อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ประกอบข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2548 ฉบับที่ 15 กำหนดมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาด ดังนี้

ปิดเรียนยาวถึง 31 ม.ค. 64

1. ขยายเวลาปิดอาคารสถานที่ของโรงเรียน สถาบันกวดวิชา และสถานศึกษาทุกประเภทตามประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ออกไปถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564 โดยให้จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาคารสถานที่ต่าง ๆ จะใช้ได้ในกิจกรรมให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะแก่บุคคล และกิจกรรมของราชการเพื่อประโยชน์สาธารณะ ซึ่งต้องได้รับอนุญาตจาก กทม.แล้วเท่านั้น

ปรับเวลาใหม่ กินข้าวนอกบ้าน 06.00-21.00 น.

2.เพิ่มมาตรการแก่ร้านอาหาร หรือเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่แผงลอย ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร (เว้นร้านอาหารในสนามบิน) ให้บริการรับประทานที่ร้านได้ระหว่างเวลา 06.00-21.00 น. หลังเวลา 21.00 น. รับเฉพาะสั่งกลับบ้าน (Take Away) เท่านั้น และห้ามให้มีการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านเด็ดขาด

โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ กทม. กำหนดอย่างเข้มงวด เช่น เว้นระยะห่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร, ทำความสะอาดร้านทุก ๆ 2 ชม., มีระบบจองคิวออนไลน์ กรณีเป็นร้านใหญ่ ส่วนร้านเล็ก ให้แจกบัตรคิว และจัดให้มีแผ่นใสกั้นระหว่างลูกค้า เป็นต้น

เข้มช่างตัดขนสวมชุดป้องกันก่อนทำงาน

3.สถานที่ให้บริการรักษาสัตว์ สปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยง/ฝากสัตว์เลี้ยง ช่างตัดขนต้องสวมใส่หน้ากาก Face Shield ถุงมือ และเสื้อคลุมเฃแขนยาวทุกครั้งที่ทำงาน และควบคุมผู้ใช้บริการไม่ให้แออัด

ประชุม-สัมมนา-งานเลี้ยง เกิน 200 คนต้องขอ

4.การประชุม สัมมนา ที่มีผู้ร่วมงานเกิน 200 คน หรือการจัดกิจการขนาดใหญ่ ที่ทำให้เกิดการชุมนุม 300 คน ต้องยื่นแผนจัดงานและมาตรการควบคุมโรคติดต่อด้วย ซึ่งจะรวมสถานที่จัดงานเลี้ยงด้วย

ฝ่าฝืนสั่งปิด 14 วัน

หากไม่ปฏิบัติตาม สามารถสั่งปิดสถานที่ได้ 14 วัน หากประกาศ กทม. เรื่อง สั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 15) ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้เป็นหลัก และเนื่องจากเป็นกรณีเร่งด่วนจำเป็น จึงไม่อาจให้ใช้สิทธิโต้แย้งตามมาตรา 30 วรรค 2 แห่ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราขการทางปกครอง 2539 ได้

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 5 ม.ค. 2564 ไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

Advertisement