จันทบุรีจัด Big Cleaning & ATK Day ล้งทุเรียน สกัดโควิดปนเปื้อนส่งออกจีน

ทุเรียน

จันทบุรียกระดับป้องกันโควิด จัด Big Cleaning & ATK Day โรงคัดบรรจุ “ทุเรียน” เรียกความเชื่อมั่นลูกค้าจีน

วันที่ 22 เมษายน 2565 ที่แผง R.S.K ต.เขาวัว อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี, นายชลธี นุ่มหนู ผอ.สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6, สาธารณสุขจังหวัด, ปศุสัตว์จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning & ATK Day โรงคัดบรรจุทุเรียน COVID Free Setting” เพื่อยกระดับมาตรการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการตรวจพบเชื้อโควิด-19 ในสินค้าทุเรียนเพื่อการส่งออก และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทางการจีนได้ทราบว่าไทยให้ความสำคัญและเข้มงวดในการป้องกันเชื้อ COVID-19 ในทุกกระบวนการผลิต จึงต้องมีการ Big Cleaning และ ATK ในโรงคัดบรรจุทุกแห่งพร้อมกัน

โดยทำความสะอาดโรงคัดบรรจุ ลดการแพร่กระจายของเชื้อ พร้อมกับเน้นย้ำให้ตรวจสอบทำความสะอาดทุกจุด ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ตู้สินค้า กล่องบรรจุสินค้า ผลผลิตทุเรียนและอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยใช้น้ำยาที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ ตามข้อกำหนดของประเทศจีน และเพิ่มความถี่ในการตรวจ ATK ผู้ปฏิบัติงานทุกราย เพื่อลดการปนเปื้อนของเชื้อตลอดห่วงโซ่การผลิต