กรมแพทย์แผนไทย ลั่นปี’66 ลุยกัญชาทางการแพทย์เต็มสูบ

กัญชา
Photo : Pixabay

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ตั้งเป้าปี’66 มูลค่าการผลิตยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชงไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ปี’66 ตั้งเป้ามูลค่าผลิตผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท หลังที่ผ่านมามีการกระจายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชา ในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนใน 13 เขตสุขภาพกว่า 680 แห่ง รวมมูลค่าการผลิต 40,000,000 บาท

โดยตั้งเป้าหมายพัฒนาวิธีการผลิตตำรับยาแผนไทยตามตำราชาติ ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ พัฒนาการผลิตตามองค์ความรู้ดั้งเดิมสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 30 ตำรับ พัฒนารูปแบบนำ ส่งยาและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 3 ผลงานวิจัย

นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์
นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์

และมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อให้มูลค่าการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สุขภาพจากกัญชา กัญชง ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

รวมถึงยกระดับโรงพยาบาล WHO GMP ในการสนับสนุนการผลิตในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่การบริการ และการพัฒนารูปแบบแนวทางการสนับสนุนผู้ประกอบการในการพัฒนา การผลิต จำหน่าย และส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพรภายในประเทศ และระดับสากลตาม EU-GMP และ GMP PIC/S ต่อไป

Advertisment

ทั้งนี้ที่ผ่านมามีการทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมการเเพทย์แผนไทยเเละการเเพทย์ทางเลือกเเละวิสาหกิจชุมชน จำนวน 967 แห่ง มีพื้นที่ปลูกรวม 169,233.85 ตารางเมตร จำนวนต้นรวม 117,460 ต้น จำนวนช่อดอกแห้ง 54,656 กิโลกรัม

มีการบริหารจัดการกระจายเมล็ดพันธุ์กัญชา เพื่อสนับสนุนการปลูกพืชกัญชาตามมาตรฐานการเพาะปลูกให้กับผู้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือจดแจ้งได้ทางแอปพลิเคชั่น “ปลูกกัญ” จำนวน 464 แห่ง มีจำนวนเมล็ดกัญชา 711,094 เมล็ด

จัดตั้งคลังวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์โดยได้รับการสนับสนุนและการจัดซื้อวัตถุดิบกัญชาทางการแพทย์แผนไทย จากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาต และได้รับการสนับสนุนจากวิสาหกิจชุมชนที่ทำข้อตกลงความร่วมมือกับทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จำนวน 93 แห่ง น้ำหนักวัตถุดิบกัญชา 3,589.5 กิโลกรัม รวมมูลค่าทั้งสิ้น 22,189,292.50 บาท

ระดับกลางทาง ดำเนินการพัฒนาการผลิตและประกันคุณภาพผลิตผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชา โดย กองพัฒนายาแผนไทยเเละสมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้แก่ น้ำ มันกัญชา (ตำรับหมอเดชา) ขนาดบรรจุ 10 มิลลิลิตร ขนาดบรรจุ 5 มิลลิลิตร 570,000ขวด/กล่อง ตำรับเมตตาโอสถ 10,000 ขวด/กล่อง ตำรับการุณย์โอสถ 5,000 ขวด/กล่อง

Advertisment

ระดับปลายทาง ได้บริหารจัดกระจายผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปจากกัญชาในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ใน 13 เขตสุขภาพ 683 แห่ง รวมมูลค่าการผลิต 40,000,000 บาท ในส่วนการจ่ายยาคลินิกกัญชาในศูนย์ภายใต้โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน สถิติการจ่ายน้ำมันกัญชาตำรับอาจารย์เดชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563-2565 มีจำนวน 120,834 ราย