เปิดประวัติธานินทร์ บูรณมานิต ลูกหม้อ ซี.พี.ขึ้นแท่นซีอีโอแม็คโครคนใหม่

ธานินทร์ บูรณมานิต
ธานินทร์ บูรณมานิต

ธานินทร์เป็นหนึ่งในผู้บริหารที่อยู่กับเครือ ซี.พี.มาอย่างยาวนาน และเชี่ยวชาญหลายด้าน

วันที่ 29 เมษายน 2565 หลังกลุ่มธุรกิจแม็คโครแต่งตั้งนายธานินทร์ บูรณมานิต เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร ตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมประกาศกลยุทธ์ขยายธุรกิจออฟไลน์และออนไลน์ (O2O) นำแม็คโครสู่ผู้นำค้าส่งค้าปลีกเอเชีย

แม็คโครจะไปไกลได้ตามเป้าหมายที่กลุ่ม ซี.พี.ตั้งเป้าไว้ได้หรือไม่ นับเป็นภารกิจที่ท้าทาย “ธานินทร์” นับจากนี้

“ประชาชาติธุรกิจ” นำเสนอประวัติการบริหารธุรกิจของ “ธานินทร์ บูรณมานิต” 

นายธานินทร์ บูรณมานิต ปัจจุบันอายุ 58 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผ่านการอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในปี 2553 Director Certification Program (DCP)

มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารและการจัดการหลายด้าน อาทิ การบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ด้านการบริหารความเสี่ยง ด้านการจัดการในภาวะวิกฤต ด้านธุรกิจและการตลาด ด้านวิจัยและพัฒนา ด้านความมั่นคงและสังคม

ด้านประวัติการทำงานนั้น ที่ผ่านมานายธานินทร์ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในบริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือรับรอง และกรรมการ

โดยเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการวาระแรก 28 เมษายน 2553 ต่อเนื่องมาจนถึงวาระที่ 5 คือ 23 เมษายน 2564-ปัจจุบัน

และเมื่อปี 2555 ดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการบริหาร สายงานการตลาด สายงานปฏิบัติการและสายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) อีกด้วย

Advertisement

**ข้อมูลบางส่วน จากหนังสือรายงานประจำปี 2564 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)