โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอกพหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่

พระบรมราชโองการ-แต่งตั้ง

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งพลเอก พหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่ แทนพลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา ที่ขอลาออก มีผลทันที

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาจำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วยพลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอกพหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

Advertisement

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พลเอก พหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่