จับตาวาระ ครม. ปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถใหม่ ถกคุม“โอไมครอน”

ประยุทธ์

จับตาวาระ ครม. วันนี้( 7 ธ.ค.) ปรับโครงสร้างภาษีสรรพาสามิต รถกอล์ฟ-จักรยานยนต์-สามล้อ ถกมาตรการเข้มข้นสกัดโควิด- 19 กลายพันธุ์ หลังพบผู้ติดเชื้อ “โอไมครอน” รายแรกในไทย

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ครั้งที่ 48/2564 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล แต่งกายด้วยชุดผ้าไทยแขนยาว มีวาระที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องเพื่อทราบหากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทาน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …. จำนวน 3 ฉบับ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องเล่นสนามสาธารณะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน จำนวน 4 ฉบับ ร่างกฎ ก.พ.ว่าด้วยการพัฒนาและทดสอบนวัตกรรมด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. ….

ผลการพิจารณารายงานการศึกษาของคณะกรรมาธิการศึกษาวุฒิสภา จำนวน 3 เรื่อง งบการเงินและรายงานประจำปี 2563 ขององค์การสะพานปลา รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2562 และ 2563

เรื่องเพื่อทราบ อาทิ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธปืนที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้ใช้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2564

รายงานภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2564 ผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 39 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง

รายงานผลการดำเนินการโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 ผลการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic ministers : AEM) ครั้งที่ 53 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

สรุปผลการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียเรื่องความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการเติบโตสีเขียว (Asia Green Growth Partnership ministerial Meeting) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ (กพต.) ครั้งที่ 2/2564

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ 1 เอ 1 บี และ 1 บีเอ็ม เพื่อทำเหมืองแร่ และเพื่อใช้ประโยชน์ในการสร้างเส้นทางลำเลียงแร่ ทางตรวจการ พื้นที่รักษาความปลอดภัย และโครงการปลูกต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ระหว่างแปลงประทานบัตรของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ที่จังหวัดสระบุรี

ร่างคู่มือการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ (Gender Responsive Budgeting – GRB : A Practical Handbook)


ขอความเห็นชอบในหลักการเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างบางส่วน เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองพร้าว จังหวัดตราด

ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. สำหรับรถจักรยานยนต์ สามล้อ และรถกอล์ฟ รวม 2 ฉบับ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร การจัดทำข้อตกลงการบริหารจัดการกองทุนเสริมสร้างสันติภาพ (Peacebuilding Fund) ของสหประชาชาติ

เรื่องวาระสำคัญของรัฐบาล อาทิ เรื่องที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกัน ควบคุมแก้ไขปัญหา และบรรเทาผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ทั้งนี้ ที่ประชุมครม.จะมีการหารือมาตรการป้องกันโควิดกลายพันธุ์ โอไมครอน หลังพบผู้ติดเชื้อรายแรกในไทย อาทิ ควบคุมบุคคลเข้า-ออก ตรวจกลุ่มเสี่ยง

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ