AOT คาดปี’66 ผู้โดยสาร 6 สนามบินกลับมา 95 ล้านคน เพิ่ม 142 ล้านคนปีหน้า

สนามบิน

 AOT เปิดตัวเลขผู้โดยสาร 8 เดือนแรก 6 สนามบินมีผู้โดยสาร 66.3 ล้านคน เฉลี่ย 3 แสนคนต่อวัน ฟื้นตัวร้อยละ 76.5 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิด-19 เผยสุวรรณภูมิรองรับไปแล้ว 31.6 ล้านคน คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารปีงประมาณ’66 กลับมาที่ 95 ล้านคน และ142 ล้านคนต่อปีในปี 2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ ผู้อำนวยการใหญ่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) หรือ AOT เปิดเผยว่า ในช่วง 8 เดือนของปีงบประมาณ 2566  (1 ตุลาคม 2565-31 พฤษภาคม 2566) มีปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT

ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ทชม.) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) ท่าอากาศยานภูเก็ต (ทภก.) และท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) มีผู้โดยสารใช้บริการทั้งสิ้น 66.38 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 170.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565

โดยแบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 34.31 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 635.7 และผู้โดยสารภายในประเทศ 32.06 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 61.3 มีเที่ยวบินรวม 422,900 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 79 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 202,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 175.2 และเที่ยวบินภายในประเทศ 220,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 35.4

สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีผู้โดยสารมีผู้โดยสาร 31.60 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 230.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 23.46 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 575.8

และผู้โดยสารภายในประเทศ 8.14 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 33.8 และมีเที่ยวบิน 192,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.1 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 131,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 118.2 และเที่ยวบินภายในประเทศ 61,000 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.3

ขณะที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสาร 17.03 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 158.6 แบ่งเป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 5.16 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4,029.3 และผู้โดยสารภายในประเทศ 11.87 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 83.7

และมีเที่ยวบิน 117,300 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 110.3 แบ่งเป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 38,600 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1,080.2 และเที่ยวบินภายในประเทศ 78,700 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.8

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงของเดือนพฤษภาคม 2566 เปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยต่อวันกับช่วงก่อนโควิด-19 พบว่า ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ AOT มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 300,000 คนต่อวัน ฟื้นตัวร้อยละ 76.5 เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19

โดยผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเฉลี่ยที่ประมาณ 140,000 – 150,000 คนต่อวัน ฟื้นตัวร้อยละ 70 ส่วนที่ท่าอากาศยานดอนเมืองมีผู้โดยสารเฉลี่ยประมาณ 90,000 – 100,000 คนต่อวัน ฟื้นตัวร้อยละ 65

ดร.กีรติ กล่าวว่า จากตัวเลขปริมาณการจราจรทางอากาศที่เกิดขึ้นจริงและการประมาณการของ AOT สอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) ที่พบว่าปริมาณผู้โดยสารในช่วงปี 2566 – 2567 จะกลับมาเทียบเท่ากับปี 2562 และจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง


อนึ่ง บริษัทฯ ได้คาดการณ์ปริมาณผู้โดยสารในปีงยประหมาณ 2566 ไว้ว่าจะกลับมาที่ประมาณ 95 ล้านคนต่อปี และจะเพิ่มขึ้นเป็น 142 ล้านคนต่อปีในปี 2567 หรือเทียบเท่ากับก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นั้น