เปิดประเทศต่างชาติพุ่ง แอร์ไลน์แห่จองสล็อตบินฤดูหนาว คาดฟื้นตัวปี’ 67

สายการบิน

“ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เผยหลังเปิดประเทศผู้โดยสารต่างชาติโตก้าวกระโดด สายการบินแห่จองสล็อตตารางบินฤดูหนาวแล้วกว่า 50% คาดอุตสาหกรรมการบินของไทยจะกลับสู่ภาวะปกติในปี’67 ผู้โดยสารจะเติบโตถึง 200 ล้านคนในปี’74 อุตสาหกรรมการบินของไทยจะเติบโตเป็นอันดับ 9 ของโลก

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวปาฐกาพิเศษในหัวข้อ การขับเคลื่อนประเทศไทย เข้าสู่ระยะหลังการระบาดโรคโควิด-19 “Meet & Greet Thailand Moving Together กอด กิน บิน เที่ยว ใช้ชีวิตใกล้ชิดอีกครั้ง” ที่จัดโดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการท่องและกีฬา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ว่าในส่วนรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมภายหลังสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายในทุกมิติของการเดินทางแบ่งเป็น 2 ประเด็นหลัก ดังนี้

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ
ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

ประเด็นแรก คือ การเตรียมความพร้อมการเปิดประเทศ ข้อมูลจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) คาดการณ์ว่า ในปี 2567 อุตสาหกรรมการบินของไทยจะกลับสู่ภาวะปกติ หรือใกล้เคียงกับก่อนการระบาดของโควิด-19 และ ในปี 2574 ผู้โดยสารจะเติบโตถึง 200 ล้านคนต่อปี โดยอุตสาหกรรมการบินของไทยจะเติบโตเป็นอันดับ 9 ของโลก

โดยนับตั้งแต่มีมาตรการเปิดประเทศ ปริมาณผู้โดยสารต่างชาติต่อเดือนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพิ่มสูงขึ้นจาก 270,000 คนต่อเดือน ในช่วงต้นปี 2565 เป็นกว่า 1 ล้านคน ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา และจากการคาดการณ์ในปี 2565 นี้ จะมีจำนวนผู้โดยสารเดินทางโดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กว่า 22 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม ข้อมูลจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) พบว่า ตารางบินฤดูหนาวประจำปี 2565 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2565 ถึง 25 มีนาคม 2565 ของท่าอากาศยานนานาชาติ 6 แห่ง ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานสมุย และท่าอากาศยานอู่ตะเภา สายการบินได้จอง Slot เวลาไปแล้วมากกว่า 50%

Advertisment

โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีความสามารถรองรับ Slot เฉลี่ยอยู่ที่ 1,632 Slot ต่อวัน ปัจจุบันมี Slot ถูกจัดสรรไปแล้วเฉลี่ย 1,091 Slot ต่อวัน คงเหลือ 541 Slot เฉลี่ยต่อวัน ขณะที่อากาศยานภูเก็ต มีความสามารถรองรับ Slot เฉลี่ยอยู่ที่ 320 Slot ต่อวัน ปัจจุบันมี Slot ถูกจัดสรรไปแล้วเฉลี่ย 330 Slot ต่อวัน คงเหลือติดลบ 10 Slot เฉลี่ยต่อวัน

และประเด็นที่สอง คือ การเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานคมนาคม เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกระทรวงฯ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการไปหลายโครงการ เช่น โครงการรถไฟทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงที่ 1 กรุงเทพฯ – นครราชสีมา เป็นต้น

นอกจากนี้ ในมิติการเดินทางทางอากาศ กระทรวงฯ ได้พัฒนาโครงการสำคัญจำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 ดำเนินการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร หรือ SAT-1 เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันได้ก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการ

และ 2. โครงการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา ขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารจากปัจจุบัน 3 ล้านคนต่อปี ให้ได้ 15.9 ล้านคนต่อปี ในปี 2567 ช่วยรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC

Advertisment