“เอกชน” ทัพหน้าตอบโจทย์การพัฒนา

บทบรรณาธิการ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ sustainability development เป็นกระแสที่ทั่วโลกตระหนักและให้ความสำคัญมากขึ้น โดยเฉพาะหลังเกิดวิกฤตทางธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน และล่าสุดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้นานาประเทศต้องแสวงหาแนวทางการพัฒนาที่สมดุล ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

สำหรับประเทศไทย แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนถูกบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544 จากนั้นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 9-12 ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแนวทางในการบริหารประเทศ โดยยึดทางสายกลางสร้างสมดุลระหว่างมิติทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม

กล่าวได้ว่าประเด็นความยั่งยืนถูกนำมาต่อยอด ขยายผลต่อเนื่อง ทั้งในระดับนโยบายและฝ่ายปฏิบัติตั้งแต่กระทรวง กรม จนถึงหน่วยงานท้องถิ่น ขณะที่รัฐบาลก็กำหนดให้การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นหนึ่งในนโยบายหลัก 12 ด้าน เป้าหมายคือการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

เช่นเดียวกับภาคธุรกิจที่ตื่นตัวในการพัฒนาความยั่งยืน ตามกรอบแนวทางมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals : SDGs ขององค์การสหประชาชาติ โดยดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ ทั้งภายในองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

โดยเฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ กว่า 700 บริษัทที่มุ่งเน้นความยั่งยืน 5 ด้าน ได้แก่ การสร้างคุณค่าตลาดทุน บริหารองค์กรอย่างยั่งยืน การพัฒนาและดูแลพนักงาน การพัฒนาและดูแลสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อม ส่งผลบวกต่อภาพลักษณ์ความเชื่อมั่น หนุนให้องค์กรมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาว

เป็นตัวอย่างที่ดีและทำให้ธุรกิจทั้งใหญ่-เล็กอีกจำนวนมากมองเห็นคุณค่าของแนวทางสร้างการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไม่ได้ปล่อยให้ภาครัฐขับเคลื่อนวาระความยั่งยืนเพียงลำพัง ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันที่ปัจจัยภายใน ภายนอกปรับเปลี่ยนรวดเร็ว เทคโนโลยี สังคม สิ่งแวดล้อม โรคอุบัติใหม่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน เท่ากับปรับตัวสร้างภูมิคุ้มกันไว้ล่วงหน้า

เพื่อให้สอดรับกับกระแสโลก บวกกับความจำเป็นที่ต้องสร้างสมดุลให้ครบทุกมิติ ถึงเวลาที่ภาคธุรกิจ บริษัทเอกชน ต้องรับบทเป็นทัพหน้าขับเคลื่อนประเทศ สังคมไทยสู่วิถีใหม่ แทนการพึ่งพาภาครัฐเป็นหัวหอก หากเป็นจริงได้ นอกจากจะตอบโจทย์การพัฒนาในภาพรวมแล้ว ภาคธุรกิจ เอกชนแต่ละองค์กรจะเติบโตได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนในระยะยาวด้วย

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ