เอ็กโก กรุ๊ป สร้างคุณค่าเพิ่ม ให้ผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป (EGCO Group) ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องอย่างมุ่งมั่นตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับสากล ด้วยการยึดถือหลัก ESG เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 30 ปี

“เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า เอ็กโก กรุ๊ปใช้กรอบ ESG ในมิติสิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ โดยในมิติสิ่งแวดล้อม (Environment: E) เราจับในเรื่องการอนุรักษ์ป่า ผ่านมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ที่ก่อตั้งมานานกว่า 20 ปี จากเจตนารมณ์ของเอ็กโก กรุ๊ป เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และผืนป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญของประเทศให้เกิดความยั่งยืน

เทพรัตน์ เทพพิทักษ์
เทพรัตน์ เทพพิทักษ์

“มูลนิธิไทยรักษ์ป่า ถ้ามองดี ๆ ไม่ใช่เรื่องของการดูแลรักษาป่า และทำเส้นทางศึกษาธรรมชาติเพื่อเป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยว แต่เราต้องการสร้างคุณค่าอื่น ๆ ด้วย เช่น การปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและคนในชุมชนรู้สึกหวงแหน เราจัดอบรมไทยรักษ์ป่าต่อเนื่องมาทุกปี ทั้ง จ.เชียงใหม่ และ จ.นครศรีธรรมราช

ซึ่งทุกคนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน และเยาวชนจากค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่าก็เริ่มเติบโต และมีบทบาทในสังคมมากขึ้น จนทำให้พลังการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้มแข็งขึ้น เรามีโรงไฟฟ้าขนอมที่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งพนักงานของเราก็ได้เข้าไปช่วยดูแลรักษาป่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

มิติสังคม (Social: S) บริษัทให้ความสำคัญกับชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตั้งแต่พนักงานที่อยู่ใกล้ตัวที่สุด ไปจนถึงสังคมโลก รวมถึงซัพพลายเออร์ที่อยู่ในซัพพลายเชนทั้งหมด โดยมีการติดตามสื่อสารตลอด และการดูแลสังคมในเรื่องทั่วไป โดยเฉพาะในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา มีการบริจาคช่วยเหลือสังคมต่อเนื่อง

ขณะที่มิติการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส และตรวจสอบได้ (Governance: G) ถือเป็นสิ่งที่ เอ็กโก กรุ๊ปถือปฏิบัติเรื่องนี้มายาวนาน และให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างมาก และล่าสุดในปี 2564 บริษัททำให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น ด้วยการตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนที่ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียทุกคนสามารถร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ เพื่อให้ทุกคนรับรู้และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ เปิดรับทุกคนที่มีมุมมองที่แตกต่าง

“เรากำหนดนโยบายการงดรับของขวัญ (no gift policy) เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ อันอาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ ทั้งยังให้ความสำคัญกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยประกาศงดเว้นการให้ของขวัญทุกประเภทแก่กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และลูกจ้างทุกประเภทของกลุ่มเอ็กโก”

“เทพรัตน์” กล่าวถึงเน็กซ์สเต็ปเรื่องของความยั่งยืนว่า ถ้ามองในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเอ็กโก กรุ๊ปคือการกำหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเป็นศูนย์ (carbon neutrality) ภายในปี 2593 พร้อมตั้งเป้าหมายระยะกลางลดการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อหน่วยไฟฟ้าที่ผลิตได้ (carbon emission intensity) 10% ภายในปี 2573

“เราตระหนักดีว่าธุรกิจผลิตไฟฟ้าและพลังงานมีส่วนสำคัญในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เอ็กโก กรุ๊ปให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางในการทำธุรกิจ เพราะมีความเชื่อว่าต้นทางดีจะก่อกำเนิดผลลัพธ์ปลายทางดี”

Advertisement

การขับเคลื่อนเป้าหมายนี้ให้บรรลุผลสำเร็จ เอ็กโก กรุ๊ป จึงกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจเพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนคือ “Cleaner, Smarter and Stronger to Drive Sustainable Growth” โดย Cleaner คือการลงทุนในธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อลดการปล่อยคาร์บอน

ในขณะที่ Smarter เป็นการสร้างความมั่นคงในระบบไฟฟ้าและการลงทุนในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง (New S-Curve) เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และสุดท้าย Stronger การสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

นอกจากนั้น เอ็กโก กรุ๊ปยังดำเนินการภายใต้แผนกลยุทธ์ 4i ซึ่งครอบคลุมการดำเนินงานอย่างรอบด้าน ประกอบด้วย

หนึ่ง invest ลงทุนในสินทรัพย์ที่เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว มุ่งเน้นธุรกิจรูปแบบใหม่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน แอลเอ็นจี และ New S-Curve เป็นต้น

สอง increase เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านการเงิน

สาม improve ปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีความเป็นเลิศในระดับสากล

สี่ innovate ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรม และสร้างกระบวนการทำงานอย่างยั่งยืน ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

ซึ่งทั้งหมดเป็น ESG ที่ทำให้เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน