ไปทำงานฟินแลนด์ ปี’65 ปรับเป็นนายจ้างจัดส่ง กำหนดโควตาแรงงาน

wild berry
Photo: Jasmin Schreiber/unsplash

กระทรวงแรงงานหารือทูตไทยประจำฟินแลนด์ ปรับรูปแบบเดินทางไปทำงานของแรงงานเก็บผลไม้ป่า ฤดูกาลปี 2565 ให้นายจ้างจัดส่ง กำหนดโควตาแรงงาน สัญญาจ้างเป็นธรรม

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายตนเป็นประธานในการประชุมหารือทิศทางการศึกษาวิเคราะห์กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฟินแลนด์และของไทย ณ ห้องประชุมเทียน อัชกุล ชั้น 10 กรมการจัดหางาน โดยมีนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน และนางสาวชวนาถ ทั่งสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ และคณะ

นายสุรชัยกล่าวว่า สืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนแรงงานไทยที่เก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์และสวีเดน ช่วงเดือนกันยายน 2565 และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานดำเนินความร่วมมือกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมกันศึกษา วิเคราะห์
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฟินแลนด์และของไทย

ต่อมาสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮลซิงกิ ได้ประสานขอหารือทิศทางเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์กรอบกฎหมายดังกล่าว ซึ่งจากการประชุมในวันนี้ได้ข้อสรุปว่า ในฤดูกาลปี 2565 กรมการจัดหางานจะกำหนดให้ผู้ประสานงานในประเทศไทยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานเก็บผลไม้ป่าที่ฟินแลนด์ด้วยวิธีนายจ้างในประเทศพาลูกจ้างไปทำงาน

เพื่อพัฒนารูปแบบการเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ของแรงงานไทยให้เกิดความยุติธรรมแก่แรงงานไทย ขับเคลื่อนให้แรงงานได้เดินทางไปทำงานอย่างมีเกียรติ ศักดิ์ศรี ได้รับความคุ้มครองตลอดจนสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามสิทธิที่พึงได้รับ

“ในวันนี้ที่ประชุมได้มีการหารือเรื่องมาตรการจัดส่งแรงงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ปี 2565 โดยแบ่งเป็นมาตรการในประเทศไทย และมาตรการในต่างประเทศ และจะเร่งผลักดันรูปแบบการไปเก็บผลไม้ป่าโดยนายจ้างในประเทศไทยพาลูกจ้างไปทำงาน กำหนดรายจ่ายก่อนเดินทาง และค่าใช้จ่ายในต่างประเทศอย่างชัดเจน

กำหนดสัญญาจ้างงานให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย กำหนดมาตรการแจ้งรายชื่อผู้ประกอบการที่ประสงค์จะประกอบธุรกิจพาลูกจ้างไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในฟินแลนด์ และมาตรการอื่น ๆ หากมีความจำเป็น เช่น โรคระบาด ภัยสงคราม นอกจากนี้ ยังมีการประกันราคาขั้นต่ำของผลไม้ในประเทศฟินแลนด์ การจัดที่พักอาศัยและอาหารที่ถูกหลักสุขอนามัย และการกำหนดโควตาแรงงานที่เหมาะสมในแต่ละฤดูกาล” นายสุรชัยกล่าว

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในฤดูกาลปี 2565 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-กันยายน มีแรงงานไทยเดินทางไปฟินแลนด์ จำนวนรวม 3,966 คน แบ่งเป็น แรงงานเก็บผลไม้ป่า จำนวน 3,801คน และพนักงานสนับสนุน จำนวน 165 คน

โดยผลสำรวจความพึงพอใจคนงานเก็บผลไม้ป่าฟินแลนด์ ฤดูกาลปี 2565 ที่มีการทดสอบแบบสอบถามจำนวน 3,801 คน พบว่า มีแรงงานไทยรับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 100,000 บาทขึ้นไป ร้อยละ 8.15 รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 50,001-99,999 บาท ร้อยละ 38.55 รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 30,000-50,000 บาท ร้อยละ 47.61 รับรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ต่ำกว่า 30,000 บาท ร้อยละ 5.69 โดยแรงงานไทยที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางไปเก็บผลไม้ป่าเป็นครั้งแรก

Advertisement

กระทรวงแรงงานประชุมกับทูตฟินแลนด์