ประมงผุดสินเชื่อโซลาร์เซลล์ ช่วยเกษตรกรกุ้ง ลดค่าไฟ 2,000 บาท/เดือน

นากุ้ง โซลาเซลล์
โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน

ประมงผุดโครงการ โซลาร์เซลล์ขนาดเล็ก หนุนผู้เลี้ยงกุ้งเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ชี้เกษตรกรใช้ระยะเวลาคืนทุนสั้น ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ชุดละ 2,000 บาทต่อเดือน

วันที่ 6 ตุลาคม 2565 นายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ที่ประสบปัญหาด้านเงินทุนที่ไม่เพียงพอในการดำเนินกิจการ กรมประมงจึงได้มีการดำเนินงาน “โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564” (คชก.64) ด้วยการสนับสนุนการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำแก่เกษตรกร

โดยได้รับอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี ภายใต้วงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน 3 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่กู้ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม 2569 ครอบคลุมพื้นที่ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลทั้งสิ้น 35 จังหวัด

               

นากุ้ง

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเล ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 มีมติอนุมัติให้เพิ่ม “รูปแบบการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar cell) ขนาดเล็ก” เป็นรูปแบบกิจกรรมหลัก ภายใต้กิจกรรมที่ 1 ลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้า

ซึ่งเป็นการติดตั้งชุด Solar cell ต่อกับเครื่องเติมอากาศ เช่น เครื่องตีน้ำ ใบพัดตีน้ำ รูตโบลเวอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ แบบ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง ซึ่งสามารถติดตั้งได้ทั้งรูปแบบออฟกริด (off grid) หรือแบบออนกริด (on grid) และไฮบริด (hybrid) ซึ่งใช้ไฟฟ้าจาก 2 แหล่งจ่าย

นากุ้ง โซลาเซลล์

คือ Solar cell ร่วมกับไฟฟ้าจากการไฟฟ้า เกษตรกรจึงสามารถใช้เครื่องเติมอากาศได้ตลอดเวลาตามความต้องการทั้งในช่วงที่มีแสงแดดและไม่มีแสงแดด ลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้ชุดละประมาณ 2,000 บาทต่อเดือน โดยใช้เงินลงทุนชุดละประมาณ 3-5 หมื่นบาท อายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี และใช้ระยะเวลาคืนทุนเพียงประมาณ 1 ปีครึ่ง เพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อและได้รับการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยจากโครงการเพิ่มมากขึ้น

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเลที่มีความพร้อมสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง หัวข้อ “โครงการลดต้นทุนการผลิตกุ้งทะเลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอุตสาหกรรมกุ้งทะเลอย่างยั่งยืน ปี 2564”