กรมประมงบินดึงมหาวิทยาลัยชั้นนำญี่ปุ่น หนุนวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย

อธิบดีกรมประมง จับมือ TUMSAT มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านประมงของญี่ปุ่น หนุนงานวิจัยการประมงไทย

อธิบดีกรมประมงบินลัดฟ้า จับมือ TUMSAT มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านประมงของญี่ปุ่น หนุนงานวิจัย พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทย

วันที่ 16 มิถุนายน 2566 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง และ Dr.Toshio ISEKI อธิการบดีมหาวิทยาลัย Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ประเทศญี่ปุ่น ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการประมง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้นักวิจัย ณ มหาวิทยาลัย TUMSAT กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ เพื่อพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจชนิดอื่น ๆ ของไทย พร้อมขยายผลต่อยอดการดำเนินงานให้ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาปรับใช้ในการสร้างผลงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

อธิบดีกรมประมง จับมือ TUMSAT มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านประมงของญี่ปุ่น หนุนงานวิจัยการประมงไทย

ผ่านการสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์และเจ้าหน้าที่สำหรับงานวิจัย การประชุมวิชาการ และโครงการทางวิชาการอื่น ๆ การจัดโปรแกรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาและการวิจัย การสร้างกิจกรรมวิจัยร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาทางการศึกษา การฝึกอบรม และงานวิจัย เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถให้แก่นักวิจัยด้านการประมง

“ความร่วมมือดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาขีดความสามารถในการเพาะเลี้ยงและการผลิตสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทยให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าและศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยให้กลายเป็นฐานการผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญในระดับโลกต่อไป”

นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมากรมประมงตระหนักถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้มีการศึกษาวิจัย “โครงการการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมท้องถิ่นของประเทศไทยเพื่อพัฒนาปลาเพาะเลี้ยงสายพันธุ์ใหม่สู่ตลาดโลก” (Utilization of Thailand Local Genetic Resources to Develop Novel Farmed Fish for Global Market) ตั้งแต่ปี 2562 ภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (JICA) เพื่อพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพื้นถิ่นของไทยในชนิดปลากะพงขาว (Asian seabass) และกุ้งแชบ๊วย (Banana shrimp)


โดยศึกษาการใช้เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ระดับโมเลกุล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตและความต้านทานโรค การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การพัฒนาเทคนิคการป้องกันโรคสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลด้านพันธุกรรมสัตว์น้ำพื้นถิ่นของประเทศไทย