สหรัฐ-จีน-ญี่ปุ่น ชะลอซื้อกุ้งไทย เหตุราคาร่วง พาณิชย์เร่งช่วยเหลือ

กุ้งราคาตก

กรมการค้าภายใน ติดตามผู้เลี้ยงกุ้ง หลังราคาลดลงมาก เหตุผู้นำเข้าสหรัฐ-จีน-ญี่ปุ่น ชะลอคำสั่งซื้อ พร้อมเร่งขับเคลื่อนช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง จ.นครศรีธรรมราช เชื่อมโยงผู้ซื้อ เป้า 5,000 ตัน

วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยระหว่างลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อติดตามจุดรวบรวมและกระจายกุ้งภายใต้โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 ร่วมกับนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พาณิชย์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ประมงจังหวัด และหน่วยงานในพื้นที่ ว่าได้มีการหารือถึงสถานการณ์การผลิต การจับกุ้งของเกษตรกร ณ พื้นที่อำเภอปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง

โดยในช่วงเดือนพฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ราคากุ้งปรับตัวลดลงอย่างมาก จากการชะลอคำสั่งซื้อจากประเทศส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่น

อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อกระตุ้นการบริโภคกุ้งภายในประเทศ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) เห็นชอบให้กรมการค้าภายในดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 เพื่อดำเนินการเชื่อมโยงการจำหน่ายกุ้งภายในประเทศ เป้าหมาย 5,000 ตัน

สำหรับ จ.นครศรีธรรมราช เป็นแหล่งผลิตกุ้งขาวแวนนาไมแหล่งใหญ่ของไทย และมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมากที่สุดของภาคใต้ มีเกษตรกรแจ้งประกอบกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) ที่มีการเลี้ยงจริง ณ ปัจจุบัน 978 ราย

โดย จ.นครศรีธรรมราชได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการค้าภายในเพื่อดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2566 จำนวน 17.7 ล้านบาท และเป็นจังหวัดแรกที่เปิดรับสมัครผู้รวบรวมและกระจายกุ้งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) กำหนด โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 397 ราย กำหนดซื้อขายกุ้งระหว่าง 10 ก.ค.-30 ก.ย. 66 ซึ่ง ปัจจุบัน จ.นครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการเชื่อมโยงให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งแล้ว 85 ราย จำนวนกุ้งรวมทั้งสิ้น 150 ตัน

กรมการค้าภายในได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดแหล่งผลิตกุ้งที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณผ่านคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) รวมทั้งสิ้น 23 จังหวัด โดยได้รับจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนจำนวนเกษตรกรที่จดทะเบียนสถานประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.) ที่เข้าใช้งานระบบ APD เพื่อจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายกุ้งทะเล (Active farm) ของกรมประมง

ในขณะนี้มีจังหวัดแหล่งผลิตกุ้งที่ดำเนินการโครงการแล้ว 14 จังหวัด สำหรับจังหวัดที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ โดยพิจารณาจากช่วงเวลาเหมาะสมในการจับกุ้งของแต่ละจังหวัด คาดว่าจะทยอยดำเนินการได้ในสัปดาห์หน้า กรมการค้าภายในจะกำกับดูแลการดำเนินการตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี 2566 ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดต่อไป


นอกจากนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหลายแห่งได้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการเชื่อมโยงและเปิดจุดจำหน่ายให้เกษตรกร เพื่อเป็นช่องทางสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด เช่น จังหวัดชุมพรเปิดจุดจำหน่ายให้เกษตรกรทุกวันศุกร์ จังหวัดอยุธยาเชื่อมโยงกุ้งร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา ชลบุรีเปิดรับออร์เดอร์สั่งซื้อกุ้งจากหน่วยงานต่าง ๆ ให้เกษตรกร