คบท.เคาะช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้ง ชดเชยราคา เป้าหมาย 5,000 ตัน

กุ้ง

คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) เคาะโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ปี’66 ชดเชยราคาให้เกษตรกร เป้าหมายกุ้งขาว 5,000 ตัน ถึงเดือน ก.ย. 66

วันที่ 18 มิถุนายน 2566 นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม ในแหล่งผลิตหลัก 10 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช จันทบุรี ตรัง ประจวบคีรีขันธ์ สตูล สงขลา กระบี่ ปัตตานี สุราษฎร์ธานี และสมุทรสาคร ได้มีข้อเรียกร้องให้ช่วยดูแลราคากุ้ง เนื่องจากช่วงที่ผ่านมา ผลผลิตกุ้งออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้าลดลงความต้องการของตลาดชะลอตัว จึงส่งผลให้ราคากุ้งขาวแวนนาไมปรับตัวลดลง

อุดม ศรีสมทรง
อุดม ศรีสมทรง

เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2566 คณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คบท.) มีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2566 เป้าหมายปริมาณกุ้งขาว 5,000 ตัน ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนกันยายน 2566 ซึ่งจะเป็นการช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีช่องทางการจำหน่ายเพิ่มขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผ่านช่องทางปกติ เช่นเดียวกับโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งปี 2564

ซึ่งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) ของแต่ละจังหวัดจะเป็นผู้กำหนดวันเริ่มช่วยเหลือ หลักเกณฑ์ดำเนินงาน และบริหารจัดการในระดับจังหวัด

ก่อนหน้านี้ กรมได้ประชุมหารือร่วมกับจังหวัดแหล่งผลิตกุ้ง 32 จังหวัด และให้คณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด (คพจ.) พิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ และแจ้งความต้องการมายังกรม จากนั้นกรมได้เสนอให้ คบท. พิจารณามาตรการช่วยเหลือ โดยขอรับการจัดสรรเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ดังกล่าว